GAS in onze politiezone

De mogelijkheid om Gemeentelijke Administratieve Sancties op te leggen in onze politiezone wordt geregeld door het algemeen politiereglement van onze politiezone.

Wat betekent GAS?

Het GAS-reglement werd in het leven geroepen om sneller te kunnen reageren op overlast en zo prettiger met z'n allen samen te leven. 'GAS' staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Het zorgt ervoor dat de gemeenten sneller en efficiënter kunnen optreden tegen kleine criminaliteit en inbreuken die de openbare orde, rust en veiligheid verstoren (bv. lawaaihinder, wildplassen, zwerfvuil, hondenpoep,...).

Overtredingen worden bestraft met een administratieve boete die kan oplopen tot 350 euro. De sanctie volgt binnen de zes maanden waardoor niet alleen bij de overtreder, maar ook bij de gemeenschap, het besef groeit dat kleine overtredingen niet onbestraft blijven. Dit moet het veiligheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid versterken.

Hoe werkt het GAS-reglement?

De GAS-inbreuken zijn ingedeeld in 4 categorieën:

 1. GAS-1 inbreuken: overlastinbreuken:
  • Inbreuken inzake openbare rust, openbare veiligheid, vlotte doorgang, reinheid, dieren, enz ...
 2. GAS-2 inbreuken: gemengde inbreuken - licht
  • Gemengde inbreuken die ook strafbaar gesteld worden in de strafwetgeving, maar die door middel van een protocol met de procureur des Konings strafbaar gesteld worden met een GAS-sanctie. 
 3. GAS-3 inbreuken: gemengde inbreuken - zwaar:
  • Gemengde inbreuken die ook strafbaar gesteld worden in de strafwetgeving, maar die door middel van een protocol met de procureur des Konings strafbaar gesteld worden met een GAS-sanctie. 
 4. GAS-4 inbreuken: verkeersinbreuken: 
  • Verkeersinbreuken die strafbaar gesteld worden in verkeerswetgeving, maar die door middel van een protocol met de procureur des Konings strafbaar gesteld worden met een GAS-sanctie

Inbreuken van de eerste soort (Gas 1) zijn inbreuken die enkel gesanctioneerd worden via het politiereglement. Een bestuurlijk verslag opgesteld dat binnen de 30 dagen moet zijn overgemaakt aan de provinciale sanctionerende ambtenaar. Deze legt een sanctie op en brengt de overtreder daarvan per aangetekend schrijven op de hoogte. De overtreder kan zich zowel schriftelijk als mondeling verweren. Van zodra de sanctie definitief is, volgt een tweede kennisgeving. Ook de betrokken gemeente wordt ingelicht zodat zij de boete bij de overtreder kunnen innen.

Gemengde inbreuken (Gas 2 en 3) zijn inbreuken die strafbaar gesteld worden in een strafwet en eveneens in het politiereglement. Voor deze inbreuken wordt door de politie een proces-verbaal opgesteld dat wordt overgemaakt aan het parket. Tevens wordt binnen de 30 dagen voor informatie een afschrift overgemaakt aan de provinciale sanctionerende ambtenaar. Met het parket is een protocol afgesloten waarbij wordt overeen genomen dat de sanctie in de eerste plaats door de provinciale sanctionerende ambtenaar wordt opgelegd. Het parket heeft echter de mogelijkheid om aan de provinciale sanctionerende ambtenaar te laten weten dat zij alsnog vervolging zullen instellen. Indien het parket vervolging instelt, dan kan geen administratieve sanctie worden opgelegd door de provinciale sanctionerende ambtenaar.

Verkeersinbreuken (Gas 4) zijn inbreuken die strafbaar gesteld worden in de verkeerswetgeving en eveneens in het politiereglement. Het gaat hier hoofdzakelijk over inbreuken inzake stilstaan en parkeren. Eveneens is met het parket een protocol afgesloten dat deze inbreuken in eerste instantie worden gesanctioneerd door de provinciale sanctionerende ambtenaar. De verkeersinbreuken worden onderverdeeld in twee categorieën naargelang de aard van de inbreuk.

Voorziene sancties

GAS-sancties kunnen opgelegd worden vanaf de leeftijd van 14 jaar, uitgezonderd de GAS-4 inbreuken (vanaf 18 jaar).

 • GAS-boete: 
  • GAS-1, GAS-2 en GAS-3:
   • minimum van €100
   • maximum van €175 voor minderjarigen; €350 voor meerderjarigen
  • GAS-4:
   • Eerste categorie: €58
   • Tweede categorie: €116
 • Administratieve sluiting van een instelling gedurende een termijn van maximum 3 maanden.
 • Administratieve schorsing of intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning.

Geldende politiereglementen

Het Algemeen Politiereglement is van toepassing op het grondgebied van de Stad Deinze en de gemeentes Zulte en Lievegem. Het reglement bevat de GAS-1, GAS-2, GAS-3 en GAS-4 inbreuken.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 244 24 00.