Bestuur

Het bestuur van onze politiezone is toevertrouwd aan de korpschef, het politiecollege, de politieraad en de zonale veiligheidsraad.

De leiding van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem is toevertrouwd aan eerste hoofdcommissaris Benny Van Wabeke.

Het politiecollege oefent de bevoegdheden uit inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps en kan worden beschouwd als de tegenhanger van het college van burgemeester en schepenen in een gemeente.

De politieraad is het bovengemeentelijke politieke orgaan van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem en kan worden beschouwd als de tegenhanger van de gemeenteraad in een gemeente. In de politieraad zetelen - naast de burgemeesters van stad Deinze, gemeente Zulte en gemeente Lievegem - die van rechtswege lid zijn – in totaal 21 raadsleden. Als secretaris van de politieraad werd eerste adviseur Ward Den Tandt aangesteld.

In elke politiezone wordt een zonale veiligheidsraad opgericht waarbinnen een systematisch overleg wordt georganiseerd tussen de burgemeester(s), de procureur des Konings, de korpschef van de lokale politie en de bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie of zijn afgevaardigde.