Bestuursorganen

Hier bespreken we de bestuursorganen van de politiezone Brussel-West: het politiecollege, de politieraad en de zonale veiligheidsraad.

Politiecollege

Het politiecollege is bevoegd voor de organisatie en het beheer van de politiezone, vergelijkbaar met het college van burgemeester en schepenen op gemeentelijk niveau. Dit houdt onder meer in dat politiecollege gezag uitoefent over het politiekorps en de korpschef, tuchtsancties oplegt en beslist over aankopen en aanbestedingen.

In de politiezone Brussel-West komt het politiecollege om de twee weken samen en het voorzitterschap wordt verzekerd door de burgemeesters via een jaarlijkse beurtrol.

De samenstelling van ons politiecollege:

 • burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek: mevrouw Catherine Moureaux,
 • burgemeester van Jette: de heer Hervé Doyen,
 • burgemeester van Ganshoren: de heer Pierre Kompany,
 • burgemeester van Sint-Agatha-Berchem: de heer Christian Lamouline,
 • burgemeester van Koekelberg: de heer Ahmed Laaouej,
 • de korpschef en de secretaris van het politiecollege en de -raad.

Politieraad

De politieraad is het democratische orgaan, gelijkaardig aan de gemeenteraad, dat toeziet op het functioneren van de politiezone. In deze raad zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente van de politiezone. De politieraad heeft bevoegdheden inzake begroting, openstellen van vacatures en de benoemingen.

Onze politieraad is samengesteld uit de vijf burgemeesters (het politiecollege) en 25 raadsleden. De korpschef en de secretaris van het politiecollege en de -raad wonen de zittingen bij.

De politieraad komt een keer per maand samen en het voorzitterschap wordt verzekerd door de burgemeesters via een jaarlijkse beurtrol. Je kan de openbare zittingen van de politieraad bijwonen. Voor meer informatie over de samenstelling van de politieraad, de data en de inhoud neem je contact op met het secretariaat politieraad en -college.

Om te voldoen aan de veiligheidsregels die zijn uitgevaardigd tegen de verspreiding van Covid-19, werd besloten dat de politieraad van 26/10/2021 niet fysiek bijeen zal komen maar via videoconferentie zal doorgaan en dat deze uitgezonden zal worden op het Youtube-kanaal Conseil de Police / Politieraad - YouTube  ( https://youtu.be/pyiTjyttsOQ )

De openbare documenten van de politieraad (dagorde en proces-verbaal) kan je hier raadplegen, per jaar.

Zonale veiligheidsraad

De zonale veiligheidsraad (ZVR) bestaat wettelijk uit:

 • de burgemeesters (bestuurlijke overheden),
 • de procureur des Konings (gerechtelijke overheid),
 • de directeur-coördinator (DirCo) van de federale politie,
 • de korpschef met zijn secretaris.

In de politiezone Brussel-West nemen ook de preventieambtenaren van de vijf gemeenten, de gerechtelijke directeur (DirJud) van de federale politie en in sommige gevallen ook bepaalde experts, deel aan de ZVR.

De taken van de ZVR:

 • opstellen van het zonaal veiligheidsplan,
 • toezicht houden op de uitvoering en evaluatie van het zonaal veiligheidsplan,
 • coördineren van de opdrachten van de administratieve/bestuurlijke en gerechtelijke politie.