Ons beleid en beleidsmakers

Wie heeft de leiding over een politiezone? Hoe wordt deze beheerd en geleid? Er zijn verschillende beleidsmakers in een meergemeentenzone. Wij stellen ze graag aan u voor.

De korpschef

De korpschef neemt de algemene leiding van het korps waar onder gezag van het politiecollege. Hij is verantwoordelijk voor het lokale politiebeleid en in het bijzonder voor de uitvoering van het zonale veiligheidsplan. Hij zorgt voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen onze zone. Op het politiecollege licht hij de burgemeesters in over alles wat ons politiekorps en de uitvoering van onze opdrachten aangaat. Initiatieven die worden ontwikkeld rond de lokale veiligheidsproblematiek worden hier besproken. Tevens licht de korpschef de leden van het politiecollege in over eventuele klachten van buitenaf.

Het politiecollege

Het politiecollege oefent het gezag uit over de korpschef wat de organisatie en het beheer van de politiezone betreft. De voorzitter speelt een belangrijke rol bij de evaluatie van het mandaat van de korpschef. De leden van het politiecollege maken eveneens deel uit van de Zonale Veiligheidsraad waar de beleidslijnen van het korps worden uitgezet. Verder heeft het politiecollege bevoegdheden betreffende het verrichten van aanbestedingen en aankopen, weliswaar tot een bepaald bedrag. Indien dit bedrag overschreden wordt, wordt het een bevoegdheid van de politieraad. Het politiecollege oefent ook gezag uit over de bijzondere rekenplichtige, in onze zone de heer Piet Mariën.

Het huidige Politiecollege is als volgt samengesteld:

  • VERBEECK Paul, burgemeester van Nijlen en voorzitter van het politiecollege
  • HOREMANS Walter, burgemeester van Berlaar
  • De korpschef van de politiezone Berlaar-Nijlen
  • VANDEROOST Sam, Politiesecretaris

De politieraad

De politieraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeenteraden van Berlaar en Nijlen op basis van de bevolkingscijfers. Ook de burgemeesters van beide gemeenten maken deel uit van de politieraad. De voorzitter van het politiecollege zit de politieraad voor. De korpschef van de lokale politie woont de vergaderingen van de politieraad bij. Hij is belast met de voorbereiding van de dossiers die aan de politieraad worden voorgelegd. Ook de politiesecretaris woont de vergaderingen bij en verzorgt de notulen. De politieraad keurt de begroting van de politiezone goed en bepaalt de samenstelling van het operationeel, administratief en logistiek kader van de zone.