Het Zonaal Veiligheidsplan

Sinds de nieuwe politiestructuur een feit is moet elke politiedienst een zonaal veiligheidsplan opstellen. Dit beleidsdocument vormt een weergave van hetgeen de korpsleiding als prioritair beschouwt gedurende een periode van vier jaar. Indien de situatie in de loop van deze jaren wijzigt, is het echter wel mogelijk om veranderingen in de opgestelde actieplannen door te voeren. Het beleidsplan moet de politiedienst, naast hun reguliere werking, in staat stellen, doelstellingen op lange termijn te realiseren. Momenteel bevinden we ons in de periode 2020-2025.

Het opstellen van het zonaal veiligheidsplan vergt heel wat voorbereiding. Zo moet er onder meer worden nagegaan welke fenomenen prioritair dienen te worden aangepakt. Hierbij worden zowel objectieve (cijfers uit gerechtelijke databanken) als subjectieve bronnen (bevolkingsbevragingen en bevraging gemeenteraad) geraadpleegd. Er dient bij het vastleggen van de prioriteiten eveneens rekening gehouden te worden met het Nationaal Veiligheidsplan. Een combinatie van deze verschillende bronnen geeft een beeld over de belangrijkste veiligheidsfenomenen in onze politiezone.

Een belangrijk aandachtspunt voor het nieuwe veiligheidsplan is de ministeriële omzendbrief CP3 betreffende de organisatiebeheersing bij de politie. In de aanloop naar het huidige Zonale Veiligheidsplan werd een overlegforum gecreëerd tussen de verschillende beleidsmedewerkers van de politiezones van ons arrondissement. In dit forum werd een checklist ontworpen die ons moet helpen om te voldoen aan de ministeriële omzendbrief. Dit zal ons toelaten om bij de opmaak van de actieplannen een risicoanalyse uit te voeren en zo onze doelstellingen vlotter te behalen.In het huidige Zonale Veiligheidsplan werken we verder op een aantal prioriteiten die we de afgelopen jaren reeds weerhouden hebben. Daarnaast leggen we ook een aantal nieuwe klemtonen. We hopen hiermee blijvend bij te dragen aan de veiligheid, leefbaarheid en rechtszekerheid in Berlaar en Nijlen.

De prioriteiten worden opgedeeld in twee grote domeinen, met name op het domein van de veiligheid en de leefbaarheid en het domein van de dienstverlening en de werking. Aan elke prioriteit worden doelstellingen gekoppeld. Deze doelstellingen worden als volgt omschreven in het zonaal veiligheidsplan:

- de strategische doelstellingen worden vierjaarlijks vastgelegd,

- de tactische doelstellingen worden tweejaarlijks bepaald

- de operationele doelstellingen worden jaarlijks uiteengezet in de actieplannen.