Slachtofferzorg

Een belangrijke maatschappelijke opdracht voor de politiediensten is het instaan voor slachtofferbejegening.

Zo dient iedere politieambtenaar bijstand te verlenen aan slachtoffers, met hierbij bijzondere aandacht voor een correcte opvang, praktische bijstand, informatieverstrekking en doorverwijzing naar meer gespecialiseerde partners in het domein van de slachtofferhulp en -therapie. Wij beschikken wat het laatste punt betreft over een sociale kaart op maat van Lommel.Naast bovenstaande beschikken wij over een aantal gespecialiseerde medewerkers in slachtofferzorg. Zij behandelen hierbij de meest uiteenlopende zaken, gaande van advies in echtscheidingsproblemen tot de opvang van familieleden bij onnatuurlijke overlijdens (de zogenaamde "jobstijding").

Wens je een gesprek met deze medewerkers, maak dan wel even telefonisch een afspraak zodat zij voldoende tijd voor je vrij kunnen maken.