Gebruik van camera's door Politiezone TARL

Type camera’s op grondgebied Politiezone TARL

Politiezone TARL maakt gebruik van 3 type camera’s op haar grondgebied. Er bestaat steeds een mogelijkheid voor de politie om de camerabeelden van elke soort camera in real time te bekijken.

Type 1: vaste ANPR-camera’s registreren de kentekenplaten van voertuigen die op het grondgebied rijden en filmen de passage.

Type 2: tijdelijke vaste camera’s worden op het grondgebied voorzien voor het beheren van evenementen (kermis, fuif, festival, wielerwedstrijd, …) of om een welbepaalde problematiek aan te pakken (sluikstorten, …) of voor verkeershandhaving (naleving eenrichtingsverkeer, …).

Type 3: een politievoertuig voorzien van opschrift verwijzend naar de Politiezone en voorzien van een typisch politionele lichtbalk is voorzien van ANPR-technologie.

Bij evenementen of bijzondere gebeurtenissen kan het gebeuren dat een helikopter en/of drone van de federale politie actief is op het grondgebied.

Doelstelling

De toelating tot inzet van de camera’s door de Politiezone werd verkregen na goedkeuring van de wettelijk verplichte aanvraag van de korpschef door de gemeenteraden van de 4 gemeentes.

De inzet beoogt  onder meer het verhogen van de veiligheid voor de burgers en de pakkans voor overtreders. Camerabeelden laten de politiediensten toe om incidenten goed in te schatten en de ploegen op het terrein direct aan te sturen met het oog op snellere en adequate interventies. De beelden kunnen tevens gebruikt worden in het kader van strafrechtelijke bewijsvoering. Daarnaast werkt cameratoezicht ook preventief. Het helpt criminaliteit en overlast te voorkomen.

Gebruik van camerabeelden door de politie

Het gebruik van de camera’s is geregeld in de Wet Politieambt .

Het bekijken van opgeslagen beelden is afhankelijk van het beoogde operationele doel. In bepaalde gevallen zoals evenementen betekent dit ook dat de beelden in real time worden bekeken met het oog op het oordeelkundig inschatten van de situatie en het correct aansturen van de politieploegen.

Enkel specifieke medewerkers hebben toegang tot de volledige bewaarde beelden.

De beelden worden slechts beperkt bewaard. Ze zijn 1 maand toegankelijk in het kader van de voorziene opdracht. Na de eerste bewaarmaand is de toegang tot die persoonsgegevens en informatie enkel voor doeleinden van gerechtelijke politie mogelijk mits een schriftelijke en met redenen omklede beslissing van de procureur des Konings en in totaal beperkt tot 12 maanden (artikel 25/6 en 25/7 Wet Politieambt).

Waarschuwingsborden

Op de invalswegen van het grondgebied worden weggebruikers verwittigd dat er ANPR-camera’s en tijdelijke vaste camera’s gebruikt worden op het grondgebied. Wanneer een drone wordt ingezet op het grondgebied wordt maximaal bijkomende signalisatie voorzien. 

Controleorgaan

Het gebruik van camera’s door politie is onderworpen aan controle. Sinds 25 mei 2018 is niet langer de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de privacycommissie) bevoegd voor politioneel cameragebruik maar wel een specifiek overheidsorgaan, met name het Controleorgaan op de Politionele Informatie (het zogenaamde C.O.C.).

Respect voor je privacy - toegang tot beelden?

De wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voorziet dat ieder persoon een verzoek kan indienen tot inzage van en rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens.

Voor de tijdelijke vaste camera’s in beheer van de Politiezone TARL kan je hiertoe een verzoek richten aan pz.tarl@police.belgium.eu dat zal worden behandeld door de functionaris voor gegevensbescherming.

Dit verzoek moet wel voldoende gedetailleerd zijn zodat wij de beelden kunnen lokaliseren en kunnen bepalen of toegang mogelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming zal bij het bepalen of het verzoek tot toegang kan worden ingewilligd immers steeds afwegen:

  • of de toegang tot de beelden de rechten en vrijheden van anderen niet in het gedrang brengt, en of;
  • de toegang al dan niet negatieve gevolgen zou hebben voor de veiligheid, de preventie en de opsporing of vervolging van strafrechtelijke feiten.

Voor de ANPR-camera’s kan je een verzoek richten aan de federale politie.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 053 65 00 65.