Beleidsorganen

Meer informatie over de beleidsorganen van onze politiezone.

De politieraad

In een meergemeentezone bezit de politieraad de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokale korps. De raad is bevoegd voor de personeelsformatie en de financiële middelen (begroting, rekening, aankopen buitengewone dienst,…).

De leden worden gekozen uit de gemeenteraadsleden van de verschillende gemeenten. Het aantal politieraadsleden van een gemeente wordt berekend aan de hand van het bevolkingsaantal van de gemeente ten opzichte van het totale bevolkingsaantal van de zone. De raad bestaat uit: de 3 burgemeesters en 17 raadsleden: 9 voor Wetteren, 4 voor Laarne en 4 voor Wichelen.

Samenstelling politieraad

Leden van rechtswege:
De heer Voorzitter Albert De Geyter (Burgemeester Wetteren)
De heer Burgemeester Andy De Cock (Burgemeester Laarne)
De heer Burgemeester Kenneth Taylor (Burgemeester Wichelen)

De raadsleden:
Gemeente Wetteren
De heer Karel Van Imschoot
De heer Walter Govaert
Mevrouw Marianna Gorré
De heer Piet Van Heddeghem
De heer Herman Strobbe
De heer Antoine Van Heuverswyn
Mevrouw Annelien Van Der Gucht
De heer Wouter Bracke
Mevrouw Godelieve De Gelder

Gemeente Laarne
Mevrouw Marianne Matthys
De heer Roger Van De Weghe
De heer Koen De Wilde
De heer Piet Baetens

Gemeente Wichelen
Mevrouw Anja Missotten
Mevrouw Evi Rasschaert
De heer David Van Malderen
Mevrouw Rosa Van den Abeele

De politiezone wordt vertegenwoordigd door de korpschef. De secretaris zorgt voor het goede verloop, de notulering en het opmaken van de besluiten.

Het politiecollege

Het college bestaat uit de drie burgemeesters en de korpschef en komt overeen met het college van burgemeester en schepenen in een gemeente.

Samenstelling politiecollege

De heer Voorzitter Albert De Geyter (Burgemeester Wetteren)
De heer Burgemeester Andy De Cock (Burgemeester Laarne)
De heer Burgemeester Kenneth Taylor (Burgemeester Wichelen)

Enkel de burgemeesters hebben beslissingsbevoegdheid. De korpschef bereidt de dossiers voor en licht ze toe. Mevr. Brigitte De Moor werd aangesteld als secretaris.

De zonale veiligheidsraad

De procureur des Konings, de bestuurlijk directeur-coördinator, de drie burgemeesters en de korpschef vormen volgens de wet de zonale veiligheidsraad (ZVR).

De opdrachten van de zonale veiligheidsraad zijn:

  • het bespreken en voorbereiden van het vierjaarlijkse zonaal veiligheidsplan
  • het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie
  • het evalueren en het uitvoeren van het zonaal veiligheidsplan.

De dienst Human Resources Management en Beleid

Het doel van de dienst is drieledig:

  • de korpschef in zijn taken van beleidsontwikkeling bijstaan
  • het verzorgen van human resources management in de zone
  • onderhoud van de gebouwen

Human Resources Management staat in voor de personeelsadministratie, het logistiek beheer en het financieel beheer. Personeelsleden van de zone kunnen hier informatie verkrijgen over administratieve aangelegenheden met betrekking tot hun statuut.