Laatste nieuws

Voor dringende politiehulp : bel 101 !
Om de dringende noodhulp te kunnen blijven garanderen, heeft onze politiezone beslist om de wijkposten Laarne en Wichelen tijdelijk te sluiten. Het zonaal onthaal te Wetteren, Zuiderdijk 2 is enkel telefonisch bereikbaar op het nummer 09/369 00 25.
Afhankelijk van uw vraag mag u een gepaste dienstverlening verwachten (doorverwijzing naar bevoegde instantie, afspraak vastleggen, ploeg ter plaatse sturen,....)
Bedankt voor het begrip.


Corona

 

PERSBERICHT PARKET dd. 17/03/2020 naar aanleiding van Corona

We bevinden ons in volle Corona-crisis en er wordt burgerzin en solidariteit van de hele bevolking verwacht. We beseffen dat het voor vele handels- en horecazaken geen evidentie is om tot (tijdelijke) sluiting over te gaan. Desalniettemin zal ook het parket haar verantwoordelijkheid opnemen en er mee op toe zien dat de maatregelen worden nageleefd omdat een niet-naleving verregaande en dramatische gevolgen kan hebben.

Uitbaters van handels- en horecazaken die weigeren de crisismaatregelen die opgelegd werden door de federale overheid te volgen, riskeren naast bestuurlijke sancties, zoals een sluiting, ook strafrechtelijke sancties.

We benadrukken dat het de bedoeling is dat er slechts strafrechtelijk wordt opgetreden indien het echt niet anders kan. De strafrechtelijke beteugeling is dus voorbehouden voor zij die door hun toedoen de volksgezondheid in gevaar blijven brengen, ondanks de waarschuwing door de politie en de eventuele bestuurlijke sancties.

Vervolgingsbeleid:

Alle Procureurs des Konings hanteren een vervolgingsbeleid dat gestoeld is op dezelfde principes van subsidiariteit en proportionaliteit. Wanneer herhaalde of ernstige inbreuken worden vastgesteld zal er door de lokale politie een proces-verbaal worden opgesteld .
Ook zij die  het politieoptreden ernstig bemoeilijken en eveneens blijven weigeren de crisismaatregelen na te leven, riskeren sancties. Ook lastens hen zal er een proces-verbaal worden opgesteld.
De betrokkenen zullen verhoord worden door de lokale politie. Elk parket zal gevolg geven aan deze inbreuken. Dit gevolg kan bestaan in  een voorstel tot minnelijk schikking of een dagvaarding voor de correctionele rechtbank.

Volksgezondheid primeert:

Alle Procureurs benadrukken dat de volksgezondheid primeert, net zoals het respecteren van de maatregelen om de verspreiding van het viris COVID-19 te beperken. We nemen ten volle onze verantwoordelijkheid om het algemeen belang en in dit geval de volksgezondheid te garanderen. We hopen uiteraard allen dat het niet zo ver moet komen, maar waar het nodig is zal, in het belang van de volksgezondheid, worden opgetreden.