Bezoek van Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden

Op 10 mei bracht Minister Verlinden een bezoek aan onze politiezone. In haar beleidsverklaring 2021 - 2024 heeft zij het over nabije politie waarbij de inzet van vrijwilligers één van de initiatieven zijn. Ze kwam horen hoe wij dit aanpakken, onze zone is dan ook pionier in het samenwerken met vrijwilligers.

bezoek minister Verlinden

ONTSTAAN VRIJWILLIGERSWERKING
Tussen 2011 en 2014 kende onze politiezone tot 4 keer meer woninginbraken dan op vandaag. Ook andere eigendomsdelicten waaronder diefstallen in bedrijven en uit voertuigen scoorden hoog.

Onze zone pakte dit fenomeen aan vanuit diverse invalshoeken waarbij men meer op preventie wou inzetten. Er waren echter slechts een aantal politiemedewerkers opgeleid als diefstalpreventieadviseur. De combinatie met hun 'regulier werk' zorgde er ook voor dat niet (tijdig) aan de grote vraag van inwoners tot preventieadvies kon worden voldaan. Bijkomend wilde onze politiezone niet enkel reactief werken, namelijk louter op aanvraag, maar ook proactief deze dienstverlening aan de bevolking aanbieden.

Vanuit deze insteek rees het idee om vrijwilligers voor preventietaken in te zetten, onder de regie van de politie.

De korpsleiding bepaalde de krijtlijnen waarbinnen het idee kon uitgebouwd worden. Daarnaast gaven ook de beleidsorganen (politiecollege, politieraad en zonale veiligheidsraad) groen licht om een pilootproject op te starten.

CONCRETE UITWERKING
Selectie, opleiding, uitrusting

Via diverse communicatiekanalen werd begin 2014 een oproep gelanceerd voor kandidaat vrijwilligers, 40 mensen toonden interesse. Er volgde een selectie en een screening. De kandidaten 'diefstalpreventieadvies' volgden de officiële cursus van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Alle deelnemers slaagden en ontvingen een officiële legitimatiekaart. Wie koos voor preventieve taken in het kader van verkeersveiligheid kreeg een opleiding binnen de politiezone. We investeerden ook in hesjes met het logo van de politiezone met als opschrift 'vrijwilliger Het Houtsche'

Vrijwilligerspoule
Momenteel beschikken we over 15 vrijwilligers, 14 mannen en 1 vrouw. De meeste onder hen hebben al een carrière achter de rug. Zo zijn er ook 3 ex-politiemedewerkers. 3 vrijwilligers combineren het vrijwilligerswerk met een job.

De leeftijd schommelt tussen 48 en 75 jaar. Het zijn één voor één enthousiaste, sterk gemotiveerde mensen die heel kwaliteitsvol werk afleveren.

Takenpakket en aanpak
De inzet van vrijwilligers situeert zich op 2 domeinen:

Enerzijds voeren ze autonoom diefstalpreventieadviezen uit. 
Hieronder valt het geven van diefstalpreventieadvies, niet enkel voor woningen maar ook voor voertuigen. Daarnaast zetten de vrijwilligers preventiestanden op, bv. naar aanleiding van "1-dag-niet" of bij ontvangst van nieuwe inwoners in het gemeentehuis. Sommigen geven ook voordrachten aan lokale organisaties.

Anderzijds worden de vrijwilligers ingezet voor verkeersveiligheid en/of lokale prioriteiten. Tot op vandaag worden de fietscontroles in de lagere scholen op ons grondgebied uitgevoerd door de tandem 'vrijwilliger-wijkinspecteur'. Daarnaast geven vrijwilligers voordrachten rond dode hoek, veilige fiets,... en werken ze mee aan initiatieven zoals 'buitenspeeldag', 'alles-op-wieltjes'. Ze zijn de vaste waarde voor onze fietsmarkeeracties ter voorkoming van fietsdiefstal.

De vrijwilligers werden sinds de start ingebed in de organisatie. Bij aanvang werden ze bij alle activiteiten in scholen of andere organisaties gekoppeld aan een wijkinspecteur. Er werden op regelmatige tijdstippen contactmomenten tussen hen voorzien. Na verloop van tijd evolueerden de vrijwilligers naar meer autonoom werken.

Om de werking nog te verbeteren, werden de vrijwilligers gespreid over de 3 gemeenten zodanig dat elke gemeente een gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking kan garanderen.

EFFECT - RESULTAAT
Sinds de inzet van de vrijwilligers als diefstalpreventieadviseur worden alle diefstalpreventieadviezen door hen opgemaakt. Hierdoor is het aantal adviezen sterk toegenomen.

De grote meerwaarde van een samenwerking met vrijwilligers is:
- Kwaliteitsvollere afhandeling van elke adviesaanvraag door o.a. korte tijdspanne tussen aanvraag en advies;
- Proactieve dienstverlening naar de bevolking;
- Meer politiecapaciteit die kan ingezet worden in het kader van veiligheid en leefbaarheid.

De vrijwilligers zijn bovendien echte 'visitekaartjes' voor de zone. Ze werken heel klantgericht en klantvriendelijk wat het imago van de zone ten goede komt.

TOEKOMST
Na 8 jaar samenwerking met onze vrijwilligers, willen we de werking in het najaar van 2022 evalueren. We behouden de visie om vrijwilligers in te zetten voor preventie en niet voor regulier werk.

We zullen tijdig moeten voorzien in het op peil houden van de vrijwilligerspoule want ongeveer 2/3 zijn 'jonge senioren'.

DIEFSTALPREVENTIEADVIES AANVRAGEN?
Wens je een diefstalpreventieadvies aan te vragen? Hoe je dit doet kan je lezen op deze pagina.