Wettelijk kader

Het Koninklijk Besluit van 13 mei 2017 richt, in uitvoering van artikel 8 quinquies van de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, een Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) op en regelt haar samenstelling en haar werking.

Het Koninklijk Besluit van 13 mei 2017 is raadpleegbaar op het Belgisch Staatsblad.

Het werd in september 2018 aangevuld met een Huishoudelijk Reglement.