Huishoudelijk reglement

Het artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 07.12.2006 voorziet dat de Vaste Commissie van de Lokale Politie een Huishoudelijk Reglement opstelt. 

Het Huishoudelijk Reglement bepaalt :

  • de bevoegdheden van de Voorzitter, Vice-Voorzitters, de Vaste Secretaris, het Dagelijks Bestuur,
  • de samenstelling, werking, taken van de deskundigenteams,
  • de wijze van aanduiding en het aantal beleidsadviseurs en administratieve assistenten,
  • de wijze waarop de vergaderingen worden samengeroepen,
  • hoe de agenda wordt samengesteld en aan de leden ter kennis wordt gebracht en het opstellen van de notulen van de vergaderingen.

Het Huishoudelijk Reglement van de Vaste Commissie van de Lokale Politie werd op 02 08 2019 in het Belgisch Staasblad gepubliceerd. 

Het Huishoudelijk Reglement alsook eventuele latere wijzigingen dienen, vooraleer publicatie in het Belgisch Staatsblad, ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken.