Huishoudelijk reglement

Het artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 07.12.2006 voorziet dat de Vaste Commissie van de Lokale Politie een Huishoudelijk Reglement opstelt. 

De Commissie stelt een huishoudelijk reglement op, waarin onder meer wordt bepaald :

  • de bevoegdheden van de Voorzitter, Vice-voorzitters, Vaste secretaris, het dagelijks bestuur;
  • de samenstelling, werking en taken van de deskundigenteams; de wijze van aanduiding en het aantal adjunct-secretarissen en assistent-secretarissen;
  • de samenstelling en werking van de subcommissies en selectiecommissies;
  • de wijze waarop de vergaderingen worden samengeroepen; hoe de agenda wordt samengesteld en aan de leden ter kennis wordt gebracht en het opstellen en verspreiden van de notulen van de vergaderingen.

Het huishoudelijk reglement van de Vaste Commissie van de Lokale Politie werd op 02 08 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Alle latere wijzigingen moeten voor publicatie in het Belgisch Staatsblad ter goedkeuring aan de Minister van Binnenlandse Zaken worden voorgelegd.