Over ons

Het Koninklijk Besluit van 13 mei 2017 richt, in uitvoering van art. 91 van de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, een Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) op en regelt haar samenstelling en haar werking.

De algemene vergadering van de Commissie is als volgt samengesteld:

Artikel 1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 december 2006 betreffende de Vaste Commissie van de lokale politie wordt vervangen als volgt:

e effectieve leden worden verkozen voor een termijn dat samenvalt met de verdere duur van hun mandaat als korpschef. Het lidmaatschap van de Commissie wordt niet van rechtswege hernieuwd bij de hernieuwing, in voorkomende geval, van het mandaat als korpschef.

Dagelijks Bestuur (14-09-2017)

De leden-korpschefs van de Vaste Commissie verdedigen het algemeen belang van de geïntegreerde politie door in het bijzonder aandacht te besteden aan de belangen van het lokale niveau. Het collectief belang prevaleert dus op de specifieke belangen van zijn eigen politiekorps en zijn eigen overheden.

De Vaste Commissie van de Lokale Politie is betrokken bij verschillende overlegorganen zoals het Coördinatiecomité van de Geïntegreerde Politie of de Federale Politieraad.