Coördinatiecomité van de Geïntegreerde Politie (CC GPI)

Met de Wet van 26 maart 2014 houdende optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten werd een Coördinatiecomité van de Geïntegreerde Politie opgericht. Het is samengesteld is uit de Voorzitter en de Vice-voorzitters van de Vaste Commissie van de Lokale Politie (het "Dagelijks Bestuur") en de leden van het Directiecomité van de Federale Politie. 

Het Coördinatiecomité van de Geïntegreerde Politie handelt op eigen initiatief of op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken of de Minister van Justitie.

De vergaderingen van het Coördinatiecomité van de Geïntegreerde Politie worden afwisselend voorgezeten door en de Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en door de Commissaris-generaal.

Overeenkomstig de voorschriften van het huishoudelijk reglement, kunnen de leden van het Coördinatiecomité van de Geïntegreerde Politie zich, hen laten bijstaan door specialisten van de Geïntegreerde Politie of door externe deskundigen.

Het Coördinatiecomité van de Geïntegreerde Politie kan vergaderen met de Raad van Burgemeesters over aangelegenheden die tot hun respectieve bevoegdheden behoren