Bestuursorganen

Hier bespreken we de bestuursorganen van de politiezone Zennevallei: het politiecollege, de politieraad en de zonale veiligheidsraad.

Politiecollege

Het politiecollege is bevoegd voor de organisatie en het beheer van de politiezone, vergelijkbaar met het college van burgemeester en schepenen op gemeentelijk niveau. Dit houdt onder meer in dat politiecollege gezag uitoefent over het politiekorps en de korpschef, tuchtsancties oplegt en beslist over aankopen en aanbestedingen.

In de politiezone Zennevallei komt het politiecollege minstens maandelijks samen. Het voorzitterschap wordt verzekerd door de burgemeesters via een tweejaarlijkse beurtrol.

De samenstelling van ons politiecollege:

 • burgemeester van Beersel: de heer Jo Vander Meylen;
 • burgemeester van Halle: de heer Marc Snoeck;
 • burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw: de heer Jan Desmeth;
 • de korpschef, de bijzondere rekenplichtige en de secretaris van het politiecollege en de -raad.

Politieraad

De politieraad is het democratische orgaan, gelijkaardig aan de gemeenteraad, dat toeziet op het functioneren van de politiezone. In deze raad zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente van de politiezone. De politieraad heeft bevoegdheden inzake begroting, de personeelsformatie, het openstellen van vacatures en de benoemingen.

Onze politieraad is samengesteld uit de drie burgemeesters (het politiecollege) en 21 raadsleden. De korpschef en de secretaris van het politiecollege en de -raad wonen de zittingen bij.

De politieraad komt minstens vier keer per jaar samen en het voorzitterschap wordt verzekerd door de burgemeesters via een tweejaarlijkse beurtrol. Je kan de openbare zittingen van de politieraad bijwonen. Hier vind je meer informatie over de samenstelling van de politieraad.

De openbare documenten van de politieraad (notulen) kan je hier raadplegen.

Zonale veiligheidsraad

De zonale veiligheidsraad (ZVR) bestaat wettelijk uit:

 • de burgemeesters (bestuurlijke overheden);
 • de procureur des Konings (gerechtelijke overheid);
 • de directeur-coördinator (DirCo) van de federale politie;
 • de korpschef met zijn secretaris.

In de politiezone Zennevallei nemen ook de gerechtelijke directeur (DirJud) van de federale politie, de gouverneur of de arrondissementscommissaris, de bijzondere rekenplichtige en ook bepaalde experts, deel aan de zonale veiligheidsraad.

De taken van de ZVR:

 • opstellen van het zonaal veiligheidsplan,
 • toezicht houden op de uitvoering en evaluatie van het zonaal veiligheidsplan,
 • coördineren van de opdrachten van de administratieve/bestuurlijke en gerechtelijke politie.