Camerabewaking in de zone

Camerabewaking in de zone

Met cameratoezicht wil Politiezone Zennevallei de veiligheid op straat verhogen en de pakkans van verdachten vergroten.

De politie maakt gebruik van volgende camerabeelden:

 • Vast cameratoezicht publieke ruimte

  De lokale besturen Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw beschikken over een aantal vaste camera’s in de publieke ruimte. Er hangen bijgevolg camera’s op diverse plaatsen – waar de politiezone Zennevallei toegang toe heeft -  binnen het grondgebied van de lokale politiezone.
 • Vast cameratoezicht in en rond gebouwen politiezone

  De politiezone maakt gebruik van vast cameratoezicht in en rond de gebouwen van de politiezone en specifiek in het cellencomplex.

  Politiezone Zennevallei maakt bijkomend gebruik van een verwerker, Securitas, voor real-time opvolging op de camerabewaking onder toezicht van politiediensten.
 • ANPR

  Politiezone Zennevallei maakt gebruik van vaste en mobiele ANPR-camera’s (automatische kentekenplaatherkenning)
 • Tijdelijk vaste camera’s

  Politiezone Zennevallei maakt gebruik van tijdelijk vaste camera’s voor doeleinden van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie.

Pakkans stijgt

Met cameratoezicht wil Politiezone Zennevallei de veiligheid op straat verhogen en de pakkans van daders vergroten.

Met behulp van deze camera's zoekt de politie verdachte situaties of kan ze alert reageren op misdrijven. Camerabeelden laten de politiediensten toe om incidenten goed in te schatten en de ploegen op het terrein direct aan te sturen met het oog op snellere en adequatere interventies.

Door het inzetten van camera’s kan de politie verdachten sneller lokaliseren. Strafbare feiten kunnen zo worden voorkomen en de pakkans vergroot. Camerabeelden leveren tevens bewijsmateriaal. De beelden kunnen gebruikt worden in het kader van strafrechtelijke bewijsvoering.

Cameratoezicht werkt ook preventief. Het helpt criminaliteit en overlast te voorkomen.

In alle discretie

Enkel politiemedewerkers mogen de camerabeelden bekijken en analyseren. Zij werken volgens zeer strikte procedures. Deze personen hebben ook discretieplicht. Dit betekent dat ze deze informatie niet mogen delen met anderen.

Waarschuwingsborden

Het begin van een cameragebied wordt telkens aangeduid met een bord (pictogram). Zo weet je altijd wanneer je een zone met camerabewaking betreedt. Deze pictogrammen staan duidelijk zichtbaar opgesteld aan de buitengrenzen van de politiezone.
Zones waarbij de verwerker, Securitas, instaat voor real-time opvolging onder toezicht van politiediensten, worden bijkomend aangegeven met een pictogram van Securitas.

Respect voor je privacy

Het politioneel cameragebruik werd uit het toepassingsgebied van de Camerawet gehaald. De regels omtrent de plaatsing en het gebruik ervan worden sinds 25 mei 2018 uitdrukkelijk geregeld door de Wet op het Politieambt. 

Bovendien stelt deze wetgeving dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de privacycommissie) niet (meer) bevoegd is voor dit politioneel cameragebruik maar wel een specifiek overheidsorgaan, met name het Controleorgaan op de Politionele Informatie (het zogenaamde COC).

Toegang tot beelden?

De wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voorziet ook dat ieder persoon een verzoek kan indienen tot inzage van en rectificatie of het wissen  van de persoonsgegevens.

Je kan hiertoe een verzoek tot toegang richten aan de functionaris voor gegevensbescherming via PZ.Zennevallei.Informatieveiligheid@police.belgium.eu

Dit verzoek moet wel voldoende gedetailleerd zijn zodat wij de beelden kunnen lokaliseren en kunnen bepalen of toegang mogelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming zal bij het bepalen of het verzoek tot toegang kan ingewilligd worden immers steeds afwegen of de toegang tot de beelden de rechten en vrijheden van anderen niet in het gedrang brengt en of de toegang al dan niet negatieve gevolgen zou hebben voor de veiligheid, de preventie en de opsporing van strafrechtelijke feiten.