Missie - Visie - Waarden

Onze missie, visie en waarden verwoorden kernachtig welke waarden wij hoog in het vaandel dragen, welke dienstverlening wij willen bieden en hoe we dit aanpakken.

ONZE MISSIE

De missie verwoordt de bestaansreden van een organisatie. Ze geeft weer wat onze opdracht is en waarvoor we er zijn, hier en nu.

De politiezone Zennevallei staat in voor de uitvoering van de basispolitiezorg op haar grondgebied. Hierbij waakt zij over de naleving en draagt zij bij tot de bescherming van de individuele rechten en vrijheden. Performante dienstverlening, samenwerking en wettelijkheid staan hierbij centraal.

ONZE VISIE

De visie geeft het toekomstbeeld voor de organisatie weer. Waar willen we staan over een 5-tal jaren? De visie verwoordt de ambities op langere termijn en geeft aan waar we vanaf vandaag naartoe moeten werken.

Bij het uitvoeren van een gebiedsgebonden basispolitiezorg streeft de politiezone Zennevallei continu naar verbetering

 • voor de eigen medewerkers, zodat zij flexibel en tevreden zijn, geruggensteund door inspirerend en dienend leiderschap;
 • voor de omgeving, door milieubewust te handelen en efficiënt gebruik te maken van moderne technologieën in een informatiegestuurde werking;
 • naar onze kerntaken toe, met het oog op het leveren van een optimale dienstverlening aan de bevolking.

Hierdoor is de politiezone Zennevallei een professionele organisatie die vertrouwen wekt en betrouwbaar is. In de visie is zowel een verwijzing terug te vinden naar de fundamenten van het gekozen organisatiemodel (gebiedsgebonden en lokale verankering), als een duidelijke keuze en een engagement voor het werken met de omgeving. De domeinen waarin continu gezocht wordt naar verbetering vertegenwoordigen de 3 P's uit het maatschappelijk verantwoord ondernemen: people (onze medewerkers), planet (de fysieke omgeving) en profit (dienstverlening). We willen als organisatie de interactie met onze omgeving aangaan en ons ermee verbinden.

ONZE WAARDEN

In hun dagelijks functioneren geven al onze medewerkers blijk van:

 • Professionalisme
 • Engagement
 • Respect (voor medewerkers, burgers en organisatie)
 • Flexibiliteit ( vanuit en ten aanzien van de organisatie)
 • Onkreukbaarheid
 • Rechtvaardigheid (en onpartijdigheid)
 • Maatschappelijke betrokkenheid
 • Actiegerichte houding (probleemoplossend, initiatief nemend)
 • Naar mensen gericht
 • Teamspirit

De eerste letters van de kernwaarden vormen het letterwoord 'performant'. Dit woord is tevens terug te vinden in de missie, waar gesproken wordt over 'performante dienstverlening'. Hierbij wordt onmiddellijk verklaard wat we daarmee bedoelen: een dienstverlening die beantwoordt aan de kernwaarden van onze organisatie.

PROFESSIONALISME

 • " De medewerkers van de PZ Zennevallei zijn professionele medewerkers. We zijn bekwaam en deskundig, en oefenen onze job uit met de nodige vakkennis. Alle medewerkers zijn in staat om het eigen professioneel functioneren in vraag te stellen en doen dit ook. Indien nodig zullen wij onze vaardigheden en competenties bijschaven.
 • De organisatie geeft de medewerkers de mogelijkheid zich te ontplooien en hun kennis en deskundigheid bij te schaven. De nodige instrumenten worden voorzien om de medewerkers de kans te geven hun professionaliteit verder te ontwikkelen."

ENGAGEMENT

 • " De medewerkers van de PZ Zennevallei voelen zich verbonden met de organisatie en met het werk dat ze doen. Wij engageren ons ook voor een optimale dienstverlening naar de bevolking en andere belanghebbenden toe. Iedereen spant zich in om de doelstellingen die de organisatie nastreeft, te kunnen behalen en de sturing die gegeven wordt, op te volgen.
 • De organisatie engageert zich ook ten aanzien van haar medewerkers, die haar belangrijkste kapitaal zijn. Er wordt gewerkt aan een duurzaam medewerkersbeleid."

RESPECT

 • " De medewerkers van de PZ Zennevallei hebben respect voor hun collega's, voor de burgers en voor de organisatie waarin ze werken. Wij tonen eerbied en waardering voor de kwaliteiten van anderen en de positie of situatie waarin anderen zich bevinden. Onderlinge verschillen worden gerespecteerd en diversiteit wordt gezien als een meerwaarde. Gemaakte afspraken worden nageleefd. Als medewerkers gaan wij eerbiedig om met elkaar, met de burgers en met het materiaal en de middelen die ons ter beschikking worden gesteld. De leidinggevenden weten bovendien dat respect van hun mensen verdiend wordt met daden en niet met graden.
 • De organisatie gaat eveneens respectvol om met haar medewerkers en met de budgetten en materialen die haar ter beschikking worden gesteld."

FLEXIBILITEIT

 • " De medewerkers van de PZ Zennevallei staan open voor verandering. We passen onze houding en opvattingen aan aan veranderende omstandigheden op de werkvloer. Er is soepelheid mogelijk in het omgaan met werkwijzen, werktijden, taken en verantwoordelijkheden. We zijn niet vastgeroest en staan open voor verbetering.
 • De organisatie is eveneens flexibel naar haar medewerkers toe, en staat open voor systemen die het professionele en het privéleven van de medewerkers beter in harmonie brengen, zonder daarbij de organisatiedoelstellingen te schaden."

ONKREUKBAARHEID

 • " De medewerkers van de PZ Zennevallei zijn integer, oprecht en consequent. De regels worden nageleefd. Wij zijn transparant ten opzichte van elkaar, zeggen wat we doen en doen ook wat we zeggen. Dat maakt ons tot betrouwbare medewerkers.
 • In de PZ Zennevallei zijn de organisatiestructuren duidelijk en de besluitvorming is transparant. Problemen worden op een consequente manier aangepakt. De organisatie wordt op deze manier ook betrouwbaar voor haar medewerkers en partners."

RECHTVAARDIGHEID

 • " De medewerkers van de PZ Zennevallei handelen correct en fair, met eerbied voor ieders rechten en plichten. Wij trachten steeds iedere situatie objectief te beoordelen, iedereen krijgt een eerlijke kans. Beslissingen worden niet genomen op basis van willekeur en vooroordelen halen nooit de bovenhand. Wantoestanden worden effectief aangepakt en leidinggevenden nemen hun verantwoordelijkheden op.
 • De organisatie is rechtvaardig in de behandeling van de medewerkers. Ze zorgt ervoor dat de medewerkers hun rechten kunnen laten gelden en hun plichten nakomen, en ze geeft de medewerkers wat hen toekomt."

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

 • " De medewerkers van de PZ Zennevallei houden bij hun activiteiten rekening met maatschappij, milieu en economie. Niet alleen de uitvoering van taken is belangrijk, maar ook de manier waarop dat gebeurt, met respect voor de mensen, de omgeving en de kwaliteit van de dienstverlening. Wij zijn niet wereldvreemd en staan open voor de wereld rondom ons. Maatschappelijke evoluties schrikken ons niet af: we trachten ze te begrijpen en te gebruiken om ons eigen functioneren te verbeteren.
 • De organisatie staat voor een maatschappelijk verantwoord ondernemen en tracht dit actief te implementeren in al haar geledingen."

ACTIEGERICHTE HOUDING

 • " De medewerkers van de PZ Zennevallei nemen zelf initiatief. Wij wachten niet passief af en dragen geen oogkleppen, maar zien probleemsituaties als die er zijn en ondernemen actie om deze situaties aan te pakken. Ieder doet dit op zijn/haar niveau, in lijn met zijn/haar bevoegdheden. We wachten niet tot we aan het werk gezet wordt, maar zullen in de mate van het mogelijke uit onszelf actie ondernemen. De leidinggevenden doen er alles aan om zaken die verkeerd lopen ook effectief aan te pakken en bij te sturen.
 • Ook de organisatie is actiegericht en wil vooruit. De zaken worden niet op hun beloop gelaten, er wordt niet afgewacht tot er klachten ontstaan. Probleemsituaties worden bij de wortel aangepakt. "

NAAR MENSEN GERICHT

 • "Mensgericht werken betekent in de eerste plaats elkaar trachten te begrijpen. Bij de uitoefening van hun werk krijgt empathie een belangrijke plaats voor de medewerkers van de PZ Zennevallei. We kunnen ons inleven in de situatie, gevoelens of gedachtegang van collega's of burgers, zodat we beter met hen communiceren en op die manier conflicten vermijden of oplossen. De leidinggevenden in de PZ Zennevallei leggen een mensgerichte leiderschapsstijl aan de dag: Zij stimuleren, inspireren, motiveren en coachen medewerkers, en maken op die manier een betere ontwikkeling van de medewerkers mogelijk
 • De organisatie maakt een mensgerichte werking mogelijk. Hier hoort ook maatwerk bij: niet ieder persoon is gebaat bij dezelfde aanpak."

TEAMSPIRIT

 • " Voor de medewerkers van de PZ Zennevallei staat een goede onderlinge samenwerking centraal, zowel binnen de eigen dienst, als met medewerkers uit andere diensten / afdelingen en met externe partners. Teamspirit verwacht een loyale houding ten aanzien van de collega's, een houding waar collegialiteit centraal staat. We gaan samen voor hetzelfde doel.
 • De organisatie maakt samenwerking tussen de verschillende afdelingen, diensten en teams mogelijk en houdt de muurtjes laag. De organisatiestructuren moeten samenwerking vergemakkelijken, niet bemoeilijken. Een goede communicatiestructuur en - afspraken moeten zorgen voor een optimale interne communicatie. De organisatie is loyaal ten aanzien van haar medewerkers."