Bevoegdheden van de Politieraad

De Politieraad heeft volgende bevoegdheden:

  • goedkeuren van de begroting, van de eventuele begrotingswijzigingen en van de jaarlijkse rekeningen i.v.m. het vorige boekjaar;
  • goedkeuren van de aanbestedingen i.v.m. werken, benodigdheden en diensten;
  • aanwerven en ontslagen van personeelsleden;
  • toestemming geven om voor het gerecht te verschijnen;
  • goedkeuren van overeenkomsten met zakelijke rechten i.v.m. onroerende goederen;
  • aanduiden van de Secretaris van de Politieraad en van de Bijzondere Rekenplichtige van de zone;
  • voorstel doen tot aanduiding van de Korpschef en van de andere officieren.

De Politieraad vergadert minimum vier keer op het jaar.