Visie, missie en waarden

Visie:

Onze visie is opgebouwd rond een gestructureerde, professionele en competente organisatie waarbinnen iedere medewerker zich goed voelt en blijk geeft van bekwame betrokkenheid met een kwalitatieve dienstverlening naar de bevolking toe. Binnen onze visie krijgt de mens een centrale plaats en dienen we zichtbaar, toegankelijk en aanspreekbaar te zijn.

Missie:

Onze missie bestaat uit het bijdragen tot een veilige en kwalitatieve leefomgeving op het volledige grondgebied van de politiezone Zuid, als lid van de geïntegreerde politie en in partnerschap met alle tussenkomende entiteiten binnen de veiligheidsketen. Dit houdt in dat we risico’s dienen te beheersen, in alle openheid werken, duidelijk communiceren en dat onze medewerkers aangemoedigd worden in het vergaren van de nodige kennis ten dienste van de burger.

Waarden:

- Respect

Respect voor instructies en wetgevende richtlijnen, ten aanzien van

personen en goederen. Blijk geven van zelfrespect, respect voor anderen

met inachtname van waardigheid.

- Vertrouwen

Opbouwen en behouden van een wederzijds vertrouwen tussen en met

de medewerkers, de overheden, de interne en externe partners en de

bevolking, door hen een zeker en veilig gevoel te geven.

- Integriteit

De waarden van het politiekorps integreren en zodanig handelen

dat ons gedrag en ons acties eerlijkheid en gerechtigheid uitstralen.

Onze houding weerspiegelt de sociale normen en waarden van de

maatschappij.

- Engagement

Samen werken aan een gemeenschappelijk doel. De belofte om correct

te handelen nakomen en de noties rekenschap afleggen, ten dienste

staan en erkenning integreren.