Visie, missie en waarden

Visie:

Onze visie is opgebouwd rond een gestructureerde, professionele en competente organisatie waarbinnen iedere medewerker zich goed voelt en blijk geeft van bekwame betrokkenheid met een kwalitatieve dienstverlening naar de bevolking toe. Binnen onze visie krijgt de mens een centrale plaats en dienen we zichtbaar, toegankelijk en aanspreekbaar te zijn.

Missie:

Onze missie bestaat uit het bijdragen tot een veilige en kwalitatieve leefomgeving op het volledige grondgebied van de politiezone Zuid, als lid van de geïntegreerde politie en in partnerschap met alle tussenkomende entiteiten binnen de veiligheidsketen. Dit houdt in dat we risico’s dienen te beheersen, in alle openheid werken, duidelijk communiceren en dat onze medewerkers aangemoedigd worden in het vergaren van de nodige kennis ten dienste van de burger.

Waarden:

- Respect
Respect voor instructies en wetgevende richtlijnen, ten aanzien van
personen en goederen. Blijk geven van zelfrespect, respect voor anderen
met inachtname van waardigheid.

- Vertrouwen
Opbouwen en behouden van een wederzijds vertrouwen tussen en met
de medewerkers, de overheden, de interne en externe partners en de
bevolking, door hen een zeker en veilig gevoel te geven.

- Integriteit
De waarden van het politiekorps integreren en zodanig handelen
dat ons gedrag en ons acties eerlijkheid en gerechtigheid uitstralen.
Onze houding weerspiegelt de sociale normen en waarden van de
maatschappij.

- Engagement
Samen werken aan een gemeenschappelijk doel. De belofte om correct
te handelen nakomen en de noties rekenschap afleggen, ten dienste
staan en erkenning integreren.