Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

Eind maart 2020 keurde het Ministerie van Veiligheid en Binnenlandse Zaken het nieuwe ZVP 2020-2025 van de politiezone Zuid goed.

 

Onderstaand schema geeft de strategische doelstellingen weer die werden weerhouden in het ZVP 2020-2025 van de politiezone Zuid.

pzs

Benadering van iedere strategische doelstelling :

 • Iedere strategische doelstelling wordt doorvertaald in operationele doelstellingen die zullen worden uitgewerkt aan de hand van een actieplan met een gedetailleerd verloop van iedere activiteit voorzien binnen dit actieplan. De actieplannen zullen uitgewerkt worden zoals hieronder omschreven :
   • Definitie van de problematiek
   • Precieze Analyse en Monitoring van de problematiek (Obj. / Subj.)
   • Preventieve aanpak: Structurele maatregelen, informatie …
   • Repressieve aanpak : in plaats stellen van acties om de problematiek aan te pakken
   • Bijzondere aandacht voor de slachtoffers
   • Communicatie naar de bevolking toe (sensibilisering, informatie,...)
 • De operationele doelstellingen en betrokken actieplannen zullen uitgewerkt worden door een multidisciplinaire projectgroep -  Deze werkgroepen zullen in de loop van 2020 een concrete invulling kennen.
 • De actieplannen zullen op welbepaalde tijdstippen, vastgelegd door de projectgroep, geëvalueerd worden via de methodologie PDCA (Plan Do Check Adjust)
 • Om tegemoet te komen aan de principes van transparantie en feedback zullen de partners en de overheden op de hoogte gehouden worden van de geboekte vooruitgang in de actieplannen, op tijdstippen en via een methode zoals vastgelegd door de projectgroep.
 • Elk actieplan voorziet een rubriek ‘middelen en capaciteit’ in dewelke de nodige middelen en capaciteit worden gepreciseerd om op een optimale manier de voorziene activiteiten te realiseren.
 • Bekwame betrokkenheid van de partners (opleiding, informatie, overleg)

MMM-aanpak :

Na evaluatie van het vorige ZVP 2014-2019, bleek dat de fenomenen die vielen onder de noemer ‘straatcriminaliteit’ een opmerkelijke neerwaartse tendens kenden, ondanks het feit dat ze wegens capaciteitsgebrek niet werden aangepakt met extra middelen en mankracht zoals het ZVP voorzag. Hun dalende evolutie was vooral te danken is aan een goede dagelijkse werking van het politiekorps in de aanpak van deze fenomenen. Het was dan ook vanuit dit perspectief dat we bepaalde criminaliteitsfenomenen, zoals straatcriminaliteit, … die behoren tot de corebusiness van de politiediensten, zullen blijven behandelen in dagelijks werk en deze niet als strategische doelstelling weerhouden in het ZVP.

Het is ook vanuit dit opzicht dat de MMM-aanpak zal ontwikkeld worden.

 • MULTIDISCIPLINAIR

De benadering van een overlast- en/of veiligheidsfenomeen gebeurt door een nauwe samenwerking tussen de verschillende veiligheidspartners

 • MULTIFENOMEEN

De benadering richt zich niet naar één enkel veiligheidsprobleem maar concentreert zich op de gehele problematiek die een invloed heeft op het onveiligheidsgevoel van de burger

 • MICROLOKAAL

De benadering verzekert een multidiscipilaire en multifenomeen aanpak binnen een duidelijk afgebakende perimeter

Met deze aanpak hopen we een meer klant- en resultaatgerichte benadering te integreren in de politieorganisatie.

De MMM-aanpak in de praktijk: 

 

Gelieve hier het Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025 te vinden