Wat is slachtofferzorg?

Als slachtoffer van een misdrijf kan je in verschillende stadia van de verwerking een beroep doen op verschillende vormen van slachtofferzorg:

 • Slachtofferbejegening
 • Slachtofferhulp
 • Slachtoffertherapie

 

Wat is slachtofferbejegening ?

Bejegening betreft de primaire aandacht voor het slachtofferschap. Los van de specifieke opdrachten waarmee vertegenwoordigers van een dienst belast zijn, wordt van hen verwacht dat ze aandacht besteden aan het feit dat de mensen waarmee ze te maken hebben het 'slachtoffer' geworden zijn. Om deze opdracht te kunnen waarmaken hebben zowel de politie als de gerechtelijke diensten specifieke maatregelen genomen.

 

Hoe gebeurt de slachtofferbejegening door PZ Aarschot?

Politiemensen zijn vaak één van de eersten met wie een slachtoffer in contact komt. Van deze medewerkers wordt verwacht dat zij naast aandacht voor de gerechtelijke aspecten (het vrijwaren van de sporen, het identificeren van de daders, het verzamelen van inlichtingen, het weerhouden van getuigen, het starten van het onderzoek, ...) en naast hun aandacht voor het bestuurlijke aspect (handhaven van de openbare orde) ook onmiddellijk oog hebben voor het slachtofferschap. Slachtofferbejegening is een belangrijke taak van elke politieambtenaar en dit ook bij ogenschijnlijk minder zware feiten. Hij staat in voor een eerste opvang, verstrekt informatie en verleent bijstand aan het slachtoffer.

In geval van ernstig slachtofferschap kan een beroep gedaan worden op een gespecialiseerde medewerker. Onze politiezone beschikt over gespecialiseerde medewerkers, die behoren tot verschillende diensten (wijk, interventie, onthaal,...).

 • Contact dienst slachtofferbejegening PZ Aarschot:

 

Hoe gebeurt de slachtofferbejegening binnen justitie ?

Op elk parket werken justitieassistenten op een dienst slachtofferonthaal. Zij zorgen ervoor dat de slachtoffers van misdrijven en hun verwanten binnen het parket en de rechtbank de nodige aandacht krijgen. Zij geven onder meer inlichtingen over de gerechtelijke procedure en de stand van het dossier en organiseren de bijstand aan slachtoffers en hun verwanten. Zij helpen de rechten van slachtoffers te realiseren.

 • Wie kan van deze bijstand genieten ?
  • Slachtoffers van misdaden of wanbedrijven en hun verwanten
  • Slachtoffers en/of de verwanten van verkeersongevallen met doden of zwaar gekwetsten als gevolg
  • Nabestaanden van personen die in verdachte omstandigheden zijn overleden
 • Wie kan een tussenkomst vragen ?
  • Magistraten en het personeel van de parketten, rechtbanken en justitiehuizen
  • Het slachtoffer of iemand vanuit zijn nabije omgeving
  • Externe diensten (politie, hulpverlening,…)
 • Wat doet slachtofferonthaal ?
  • Een slachtoffer kan tijdens de gerechtelijke procedure behoefte hebben aan ondersteuning of specifieke inlichtingen
  • De justitieassistent ontvangt en ondersteunt het slachtoffer en zijn verwanten onder andere door de juiste informatie te geven en bijstand te organiseren tijdens de gerechtelijke procedure
  • De justitieassistent kan ook zelf slachtoffers contacteren en doorverwijzen naar de gespecialiseerde diensten van de hulpverlening, zoals de centra voor slachtofferhulp
  • Eventueel treedt de justitieassistent op als tussenpersoon tussen het slachtoffer en de gerechtelijke overheden
 • Contact slachtofferonthaal Justitiehuis Leuven:
  • Smoldersplein 5, 3000 Leuven
  • Tel. 016 21 45 50

 

Wat is slachtofferhulp ?

Na de eerste fase waarin iemand het slachtoffer geworden is, volstaat het soms niet meer om iemand vanuit zijn slachtofferschap te bejegenen en moet er gerichte hulp geboden worden. Slachtoffer zijn van een misdrijf is een ingrijpende gebeurtenis. Een slachtoffer blijft met heel wat vragen zitten. Gelet op de gespecialiseerde materie behoort dit niet meer tot de taken van een lokale politiedienst. Slachtofferhulp wordt onder andere aangeboden door de dienst slachtofferhulp bij het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW).

 • Voor wat kan je terecht bij de dienst slachtofferhulp van het CAW ?
  • Voor meer (algemene) vragen die (nog) niet rechtstreeks verbonden zijn aan een dossier bij het parket of de rechtbank of als opstap naar het parket of de rechtbank. Dus als je bijvoorbeeld volgende vragen hebt: Wat gebeurt er met je klacht? Hoe verkrijg je schadevergoeding? Hoe krijg je alles verwerkt? Wie of wat kan je daarbij helpen?
 • Wat doet de dienst slachtofferhulp van het CAW?
  • Praten over wat je overkomen is
  • Informatie en advies geven
  • Meegaan naar de politie, naar een arts, naar de rechtbank
  • Bemiddelen met de advocaat, verzekering of het parket
  • Je de weg wijzen naar andere mensen of diensten
 • Hoe gaat het in zijn werk ?
  • De hulp is gratis
  • Slachtofferhulp werkt zowel met professionele als vrijwillige medewerkers
  • Een gesprek kan bij je thuis of op de dienst
  • Slachtofferhulp werkt onafhankelijk
  • Wat je vertelt, is vertrouwelijk
  • Slachtofferhulp werkt zowel individueel als in groep, zowel met kinderen als met volwassenen
 • Waar kan je terecht?
  • Per gerechtelijk arrondissement is er één Centrum voor Algemeen Welzijnswerk verantwoordelijk voor slachtofferhulp
 • Contact CAW - dienst slachtofferhulp:
  • Redingenstraat 6, 3000 Leuven
  • Tel. 016 21 01 01

 

Wat is slachtoffertherapie?

Wanneer de meeste concrete vragen beantwoord zijn, hebben een niet onbelangrijk deel van de slachtoffers gespecialiseerde hulp nodig. Dit is onder andere het geval voor slachtoffers waarbij het verwerkingsproces stagneert. In deze fase kunnen zij voor therapeutische hulp terecht bij diensten zoals Geestelijke Gezondheidszorg, traumacentra en psycho-therapeuten.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Aarschot via het contactformulier of telefonisch via 016 55 02 02.