Bestuursorganen

Als politiezone kan je niet zomaar zelf alle beslissingen nemen, overleg met de verschillende bestuursorganen is essentieel.

Politieraad en Politiecollege

Sinds de politiehervorming vormen de gemeente Lierde en de stad Geraardsbergen een meergemeentenpolitiezone. De meergemeentezones bezitten rechtspersoonlijkheid en hebben eigen specifieke politieke organen: de politieraad en het politiecollege.
Deze politieke organen oefenen de bevoegdheden van de gemeenteraden en de schepencolleges uit inzake organisatie en beheer van de lokale politie Geraardsbergen/Lierde.

Politieraad

De politiezone Geraardsbergen/Lierde is een meergemeentenzone, daarom worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake beheer en organisatie van het politiekorps uitgeoefend door de politieraad.
De politieraad is evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de Lierde en Geraardsbergen, en dit op basis van bevolkingscijfers. De beide burgemeesters zijn lid van rechtswege.

Politiecollege

In een meergemeentenzone worden de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door het politiecollege.

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van Geraardsbergen en Lierde, zij zijn van rechtswege lid van het politiecollege.

De korpschef woont de vergaderingen van het politiecollege bij. Hij is belast met de voorbereiding van de dossiers die aan het politiecollege worden voorgelegd. Ook de secretaris van de politieraad / college woont de vergaderingen bij en staat in voor de notulen.

Burgemeester Ann Panis is de voorzitter van het politiecollege.

Burgemeester Jurgen Soetens vervangt hem als voorzitter bij afwezigheden.

Zonale veiligheidsraad

Binnen elke politiezone wordt om de vier jaar een zonaal veiligheidsplan geschreven.

Dit plan houdt rekening met het nationaal veiligheidsplan en is het resultaat van overleg binnen de zonale veiligheidsraad. Per politiezone is er immers een zonale veiligheidsraad actief, samengesteld uit de burgemeester, de procureur des Konings, de korpschef en andere vertegenwoordigers van lokale en federale politie. De hoofdopdracht van deze raad bestaat in de bespreking, de voorbereiding en de evaluatie van het zonaal veiligheidsplan, en het nemen van beleidsbeslissingen.