Missie, visie en waarden

Missie

De kernopdracht van de lokale politie Geraardsbergen/Lierde bestaat er in, als component van de geïntegreerde politie en onder het gezag van haar overheden, bij te dragen tot veiligheid en leefbaarheid in de politiezone door een kwaliteitsvolle (basis)politiezorg te verzekeren.

Visie

De lokale politie Geraardsbergen/Lierde wil vanuit een logisch, goed gestructureerde organisatie:

 • Zichtbaar, bereikbaar en aanspreekbaar zijn
 • Duidelijk en open communiceren over de werking en de resultaten
 • Partner zijn in een ketengerichte benadering van het veiligheidsbeleid
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen met oog voor innovatie en ecologie
 • Klantgerichtheid en dienstbaarheid hoog in het vaandel dragen
 • Happiness@work nastreven

Binnen deze zes axioma's komen de diverse pijlers van de gemeenschapsgerichte politiezorg, de kenmerken van de informatiegestuurde politiezorg en de principes van optimale bedrijfsvoering veelvuldig 'impliciet' tot uiting.

#beterblauw

Waarden

Om zijn missie te realiseren, hanteert de lokale politie Geraardsbergen/Lierde een constante gedragslijn die wordt gedragen door de ganse geïntegreerde politie. Deze gedragslijn moet elke dag weer worden waargemaakt en steunt op de deontologische code van de geïntegreerde politie.

Ze omvat het volgende:

 • Naleven en zich inzetten voor het doen naleven van de individuele rechten en vrijheden en de waardigheid van elke persoon, in het bijzonder door een steeds doordacht en tot het strikt noodzakelijke beperkt gebruik van wettelijke dwang
 • Loyaal zijn tegenover de democratische instellingen
 • Integer en onpartijdig zijn en de te handhaven normen eerbiedigen
 • Zin voor verantwoordelijkheid hebben
 • Bezield zijn door en blijk geven van een dienstverlenende ingesteldheid gekenmerkt door:
  • beschikbaarheid
  • kwaliteit van het werk
  • zoeken naar oplossingen binnen het kader van hun bevoegdheden
  • zorg voor de geïntegreerde werking van de politiediensten
 • Vanuit wederzijds respect en waardering de interne relaties bevorderen
 • Bijdragen tot welzijn op het werk

Naast dit handvest, vestigen we binnen de politiezone Geraardsbergen/Lierde ook nog specifiek onze aandacht op vier  waarden:

 • Vertrouwen geven en zodoende krijgen van vertrouwen
 • Integriteit/Eerlijkheid: integer en eerlijk zijn naar zichzelf en naar anderen
 • Respect voor de burgers, onze partners, collega’s en de ons ter beschikking gestelde middelen

FIER op onze VIER!