Zonaal veiligheidsplan

Om de zes (tot voor kort was dit vier) jaar moet de Lokale Politie een beleidsplan uitwerken: het zonaal veiligheidsplan (ZVR). Dit plan is gebaseerd op de prioriteiten van het nationaal veiligheidsplan van de Federale Politie en de kadernota integrale veiligheid van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. 

Zonaal veiligheidsplan 2020-2025 

Het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 beschrijft de prioritaire opdrachten en doelstellingen vastgesteld door de zonale veiligheidsraad. Het plan gaat over de lokale criminaliteits- en veiligheidsfenomenen, maar geeft ook inzicht in de interne werking van het lokale korps. Het zonaal veiligheidsplan omvat verder ook de capaciteit van de Lokale Politie die bestemd is voor de uitvoering van de opdrachten. 

Er zijn 6 strategische doelstellingen weerhouden.  

De Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde: 

  • zal streven naar een integrale en geïntegreerde aanpak van intrafamiliaal geweld
  • wil in nauwe samenwerking met externe partners het fenomeen domiciliefraude in beeld brengen en bijdragen tot de beheersing ervan 
  • zal via een structurele aanpak het aantal cybercrime-gerelateerde politiële interventies in beeld brengen en trachten dit fenomeen beter te beheersen
  • zal via een planmatige aanpak de verkeersoverlast trachten te verminderen door een optimale inzet van middelen en personeel met een maximaal resultaat naar gedragsbeïnvloeding toe 
  • wil binnen de beschikbare budgettaire mogelijkheden, een beleid voeren waarin wordt gefocust op respectvolle en duurzame inzet van medewerkers en een duurzaam beheer van beschikbare middelen 
  • zal streven naar een hogere tevredenheid bij de burger over de politie 

Naast bovenvermelde prioriteiten zal in de dagelijkse werking bijzondere aandacht worden besteed aan: 

  • Inbraken in gebouwen en Woninginbraak 
  • Drugsgebruik, -handel en –verkoop 
  • Terrorisme, extremisme en radicalisme 

Het zonaal veiligheidsplan wordt goedgekeurd door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, en wordt voorgelegd aan de politieraad. ​