Basisfunctionaliteiten

De basispolitiezorg bestaat uit zeven basisfunctionaliteiten.

Wijkwerking

Wijkinspecteurs zijn eigenlijk de ogen en oren van het korps binnen de verschillende deelgemeenten. Zichtbaarheid en aanspreekbaarheid zijn sleutelbegrippen in de werking die maximaal georiënteerd is op de behoeften en verwachtingen van de bevolking. De wijkwerking van de lokale politie Dendermonde bestaat uit 12 wijkinspecteurs. Van deze groep bemannen er 9 een operationele politiepost buiten het commissariaat. Zij hebben een bureau in één van de deelgemeenten waar zij enkele uren per week instaan voor het onthaal. De collega's verantwoordelijk voor het stadscentrum en nabije omgeving alsook Vlassenbroek en het Hoogveld zijn daarentegen gehuisvest binnen het commissariaat zelf.

Onthaal

De functie onthaal bestaat uit het geven van antwoorden aan burgers die zich, fysiek aanmelden, telefonisch of schriftelijk tot de politiedienst wenden. Zij worden er verwezen naar een interne of meer geschikte externe dienst. In de politiezone Dendermonde kunnen burgers 24u/24 terecht om klacht neer te leggen, aangifte te doen of informatie te vragen. Het onthaal in het commissariaat is permanent geopend.

Interventie

De interventiedienst is de grootste afdeling van het korps en staat 24 uur per dag in voor de eerstelijnspolitie. Deze dienst komt ter plaatse om vaststellingen te doen of tussenkomsten op het terrein uit te voeren wanneer men het noodnummer 101 belt. Indien het niet noodzakelijk is dat de politie ter plaatse komt, kan men steeds klacht neerleggen of aangifte doen op het onthaal. Op die manier worden de interventieploegen maximaal vrijgehouden voor dringende gevallen. Er zijn steeds één of twee interventieploegen op het terrein. Deze ploegen worden nog aangevuld met een toezichtploeg die voornamelijk belast is met fiets- of voetpatrouilles en toezicht houdt op specifieke problemen.

Interventieploegen voeren zowel dringende als niet-dringende interventies uit. Dringend betekent dat vaststellingen ter plaatse noodzakelijk zijn. Enkele voorbeelden van dringende interventies zijn een verkeersongeval met (ernstig) lichamelijk letsel, agressie, vechtpartijen, inbraak of een hold-up alarm. Uiteraard worden de dringende tussenkomsten prioritair uitgevoerd, maar ook de niet-dringende interventies zoals vandalisme, een burengeschil of een parkeerovertreding worden opgevolgd. Wij streven ernaar om de wachttijden zo beperkt mogelijk te houden.

Politionele slachtofferbejegening

De functie politionele slachtofferbejegening bestaat uit het geven van adequate opvang, informatie, bijstand aan het slachtoffer en doorverwijzing. Slachtofferbejegening beperkt zich binnen de politiezone Dendermonde niet enkel tot slachtoffers van misdrijven, zelfdodingen en verkeersslachtoffers, maar richt zich ook tot 'personen in nood', waarbij gezocht wordt naar een gepaste doorverwijzing naar hulpverleningsinstanties.

Deze basisfunctionaliteit wordt binnen de politiezone uitgevoerd door alle leden van het korps, die hiervoor een opleiding kregen. Negen leden van het korps (waaronder de drie leden van de sociale cel), volgden een bijkomende opleiding inzake slachtofferbejegening en worden ingezet van zodra de bejegening door een gespecialiseerde collega opportuun is (bij ernstige gevallen).

Lokale opsporing en lokaal onderzoek

De dienst lokale opsporing en lokaal onderzoek voert gerechtelijke onderzoeken uit, gaande van eenvoudige tot complexe onderzoeken, die zich voornamelijk op lokaal vlak situeren. De onderzoeken worden uitgevoerd naar aanleiding van de opdrachten van de gerechtelijke overheid, naar aanleiding van vaststellingen door de dienst interventie of ingevolge ontvangen informatie. Voor het uitvoeren van de onderzoeken worden diverse afspraken gemaakt met verschillende betrokken partners zoals de gerechtelijke overheid, andere politiezones, de federale gerechtelijke politie,...

Daarnaast verricht de recherche ook controles op mensenhandel en zwartwerk in bedrijven. Hierbij werken ze nauw samen met de sociale inspectiediensten en de diensten van het federaal agentschap voor voedselveiligheid.

De recherche besteedt ook bijzondere aandacht aan de problematiek van de schijnhuwelijken. Hierover bestaan afspraken met de bevolkingsdienst van de stadsadministratie.

Handhaving van de openbare orde

De functie handhaving van de openbare orde bestaat in het vrijwaren en, in voorkomend geval, het herstellen van de openbare rust, de openbare veiligheid en de openbare gezondheid. Dit begrip omvat zowel de handhaving van de openbare orde tijdens evenementen van grote omvang (manifestaties, lokale festiviteiten,...) als van kleinschalige activiteiten (wielerwedstrijden, plaatselijke kermissen,...).

Verkeer

De functie verkeer bestaat uit twee belangrijke pijlers, nl. ondersteuning en verkeershandhaving.

Onder het luik van de ondersteuning vallen o.m. de ongevallenanalyse, het verlenen van adviezen en de gegevensverwerking.

Het luik verkeershandhaving omvat, o.m. het uitoefenen van toezicht (controles) en de daarmee gepaard gaande communicatie en sensibilisering. Er worden heel wat educatieve projecten gedraaid en er worden verbetervoorstellen gedaan op het vlak van infrastructuur.