Bestuursorganen

Als politiezone kan je niet zomaar zelf alle beslissingen nemen, overleg met de verschillende bestuursorganen is essentieel.

College van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad

Dendermonde is een ééngemeentezone, dat wil zeggen dat het politiekorps actief is in één gemeente en niet, zoals in een meergemeentezone, op het grondgebied van verschillende gemeenten. Vandaar dat er geen apart politiecollege noch politieraad is. Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad hebben deze bevoegdheden.

Wekelijks beraadslaagt het college van burgemeester en schepenen over de werking van de lokale politie en buigt zich dan o.m. over de initiatieven die de politie overweegt te nemen en die verband houden met het zonaal veiligheidsplan. Het college spreekt zich verder ook uit over de aankoop van materialen en de inzet van middelen (uitgaven).

De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar en kunnen bijgewoond worden door het publiek. Op het openbare gedeelte komen onderwerpen zoals vacantverklaringen ter sprake, aankoopdossiers, de politiebegroting,... Soms is ook een gedeelte van de vergadering onder besloten zitting, er worden dan agendapunten behandeld die over personen gaan en die een rechtstreekse invloed hebben op hun privacy, zoals bevordering, ontslag,...

Klik hier voor de agenda en de verslagen van de gemeenteraad. (website Stad Dendermonde).

Zonale Veiligheidsraad

In elke politiezone is een zonale veiligheidsraad actief. Binnen deze raad vindt systhematisch overleg plaats tussen de burgemeester (bestuurlijke overheid), de procureur des Konings (gerechtelijke overheid), de korpschef van de lokale politie en de directeur-coördinator(dirCo) van de federale politie.

In Dendermonde nemen naast de vaste leden o.a. ook de dirjud (directeur federale gerechtelijke dienst), de GAS-ambtenaar, de beleidscoördinator van de stad, de kabinetsmedewerker van de burgemeester, de stadssecretaris en de adviseur beleid en communicatie van de politiezone aan de vergadering deel. De zonale veiligheidsraad kan ook deskundigen uitnodigen om aan de vergaderingen deel te nemen.

De taken van de raad zijn de volgende:

  • discussie over en voorbereiding van het zonale veiligheidsplan;
  • coördineren van de opdrachten van de administratieve/bestuurlijke en gerechtelijke politie;
  • toezicht op de uitvoering en evaluatie van het zonaal veiligheidsplan.