Over ons

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 187 politiezones, waarvan de politiezone Dendermonde er één is. Wij staan in voor Dendermonde en zijn deelgemeenten Appels, Baasrode, Grembergen, Mespelare, Oudegem, Schoonaarde en Sint-Gillis.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Patrick Feys. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van de burgemeester, Piet Buyse.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

 • Wijkwerking
 • Onthaal
 • Interventie
 • Slachtofferbejegening
 • Lokale recherche
 • Handhaving openbare orde
 • Verkeer

In deze rubriek vind je onder andere onze missie - visie - waarden en het jaarverslag. Ook vind je er meer informatie over het zonaal veiligheidsplan, onze bestuursorganen en de hierboven opgesomde basisfunctionaliteiten.

Cameratoezicht door lokale politie Dendermonde

Met cameratoezicht wil Politiezone Dendermonde de veiligheid op straat verhogen en de pakkans van daders vergroten.

De lokale politie maakt gebruik van volgende camerabeelden :

 • Vast cameratoezicht
  De lokale politie  Dendermonde beschikt ook over een aantal vaste camera’s in de publieke ruimte. Er hangen camera’s op diverse plaatsen binnen het grondgebied van de lokale zone.
 • ANPR
  De lokale politie Dendermonde maakt gebruik van vaste en/of mobiele ANPR
 • Tijdelijk vaste camera’s
  De lokale politie Dendermonde maakt gebruik van tijdelijk vaste camera’s voor doeleinden van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie.
 • Tijdens evenementen
  De Politiezone Dendermonde maakt tijdens grote evenementen reeds jarenlang succesvol gebruik van een tijdelijk vast cameranetwerk. Deze camera’s worden steeds voor de duur van het evenement geïnstalleerd. De camera’s  maken dan 24 uur op 24 uur beelden gedurende het ganse evenement.  Een speciaal team van politiemedewerkers bekijkt voortdurend deze live-beelden vanuit de commandopost.

Pakkans stijgt

Met cameratoezicht wil Politiezone Dendermonde de veiligheid op straat verhogen en de pakkans van daders vergroten.
Met behulp van deze camera's zoekt de politie verdachte situaties of kan ze alert reageren op misdrijven. Camerabeelden laten de politiediensten toe om incidenten goed in te schatten en de ploegen op terrein direct aan te sturen met het oog op snellere en adequatere interventies.
Door het inzetten van camera’s kan de politie daders sneller lokaliseren en ook oppakken. Strafbare feiten kunnen zo worden voorkomen en de pakkans vergroot. Camerabeelden leveren tevens bewijsmateriaal. De beelden kunnen gebruikt worden in het kader van strafrechtelijke bewijsvoering.
Cameratoezicht werkt ook preventief. Het helpt criminaliteit en overlast te voorkomen.

In alle discretie

Enkel politiemedewerkers mogen de camerabeelden bekijken en analyseren. Zij werken volgens zeer strikte procedures. Deze personen hebben ook discretieplicht. Dit betekent dat ze deze informatie niet mogen delen met anderen.

Waarschuwingsborden

Het begin van een cameragebied wordt telkens aangeduid met een bord. Zo weet je altijd wanneer je een zone met camerabewaking betreedt.

 Respect voor je privacy

Het politioneel cameragebruik werd uit het toepassingsgebied van de Camerawet gehaald. De regels omtrent de plaatsing en het gebruik ervan worden sinds 25 mei 2018 uitdrukkelijk geregeld door de Wet op het Politieambt. 

Bovendien stelt deze wetgeving dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de privacycommissie) niet (meer) bevoegd is voor dit politioneel cameragebruik maar wel een specifiek overheidsorgaan, met name het Controleorgaan op de Politionele Informatie (het zogenaamde C.O.C.).

Toegang tot beelden?

De wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voorziet ook dat ieder persoon een verzoek kan indienen tot inzage van en rectificatie of het wissen  van de persoonsgegevens.
Je kan hiertoe een verzoek tot toegang richten aan de functionaris voor gegevensbescherming via pz.denderschelde.dpo@police.belgium.eu
Dit verzoek moet wel voldoende gedetailleerd zijn zodat wij de beelden kunnen lokaliseren en kunnen bepalen of toegang mogelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming zal bij het bepalen of het verzoek tot toegang kan ingewilligd worden immers steeds afwegen of de toegang tot de beelden de rechten en vrijheden van anderen niet in het gedrang brengt en of de toegang al dan niet negatieve gevolgen zou hebben voor de veiligheid, de preventie en de opsporing van strafrechtelijke feiten.

Vragen?

Indien je algemene vragen hebt over de cameratoezicht van politie en zijn doeleinden, kan contact opnemen met de lokale politie via pz.dendermonde@police.belgium.eu

Aangiftesysteem voor eigen camerabewaking

Gebruik je een eigen camerabewakingssysteem aan de ingang van je woning, handelszaak of industriële site? Sinds 25 mei 2018 moet je rekening houden met de nieuwe camerawet. Die bepaalt dat je het gebruik van deze camera's voortaan moet meedelen aan de politiediensten via www.aangiftecamera.be.

Voor meer info kun je terecht op de website Veiligheid en Preventie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Per beleidsprioriteit is er binnen de politiezone Dendermonde een projectcoördinator verantwoordelijk. Lees hier meer over onze projectwerking verkeer, drugs, diefstalpreventie, overlast, milieu en sociale cel.

Het algemeen politiereglement (APR) regelt aspecten van openbare orde en openbare veiligheid op gemeentelijk vlak en bundelt de gemeentelijke politieverordeningen in één document.

Interesse in een job bij de politie? Lees dan zeker deze rubriek.

Bij de Lokale Politie Dendermonde worden persoonsgegevens verwerkt zoals voorzien binnen de Europese General Data Regulation (GDPR).

Gebruik ANPR combi PZ Dendermonde

Inleiding:

De politiezone Dendermonde maakt gebruik van mobiele ANPR.

Dankzij deze mobiele ANPR kan de politie een hogere beveiligingscontrole uitvoeren op de voertuigen die rondrijden in de gemeente Dendermonde. ANPR komt ook de verkeersveiligheid ten goede.

Voor wat staat ANPR:

ANPR-camera's (automatic number plate recognition) zijn camera's waarmee de politie automatisch nummerplaten kan lezen.

Wat is het doel

De politiezone Dendermonde wil deze camera en de opnames ervan enkel gebruiken in uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, zoals bepaald in de WPA en mits de beperkingen die de WPA oplegt.

Dit systeem moet toelaten om:

 • betere actieve opsporingen te organiseren door het actief aansturen van de ploeg en diensten in het korps (gerichte opsporingen)
 • beter de controles te ondersteunen (naslagwerk waarin kan nagegaan worden of een entiteit op te sporen is of te controleren)
 • het opsporingsbestand voor de nummerplaatlezer te voeden
 • Verkeer is onze eerste externe prioriteit in het Zonaal Veiligheidsplan. Het is dan ook de bedoeling het toestel in te schakelen voor het ontdekken van onder andere niet verzekering voertuigen, verkeersrecidivisten, rijverboden, niet betalen verkeersboetes door buitenlanders, project Bodoc genaamd, enz. en dit via de toevoeging van black lists.
 • Ook geseinde personen indien gekoppeld aan een voertuig en gestolen of verduisterde voertuigen zullen via hits uit het verkeer kunnen gehaald worden. Hierdoor kan er proactief en doelgericht gewerkt worden waardoor de capaciteit veel efficiënter kan ingezet worden.
 • Het voordeel van een mobiele ANPR camera is dat deze ook zeer flexibel kan ingezet worden voor projectwerking en andere externe prioriteiten: een zonebewaking bij een inbrakengolf, het toezicht op een invalsweg bij zachte info of verdacht gedrag, enz.

 

Welke gegevens worden opgeslagen:

Art. 44/11/3 decies §1 WPA. De technische gegevensbanken die werden gecreëerd naar aanleiding van het gebruik van intelligente camera's voor de automatische nummerplaatherkenning of van intelligente systemen voor de automatische nummerplaatherkenning bevatten de volgende gegevens, indien zij verschijnen op de beelden van de camera's:

1° de datum, het tijdstip en de precieze plaats van langsrijden van de nummerplaat,

2° de kenmerken van het voertuig dat verbonden is aan deze nummerplaat,

3° een foto van de nummerplaat aan de voorkant van het voertuig en in voorkomend geval, aan de achterkant,

4° een foto van het voertuig,

5° in voorkomend geval, een foto van de bestuurder en van de passagiers,

6° de logging gegevens van de verwerkingen.

 

Hoe lang worden de data en beelden bewaard:

De opslagduur van de gegevens wordt als volgt geregeld:

- de “reads” (gescande info welke niet gekoppeld wordt aan een nummerplaat, dus geen hit) tot 30 dagen

- de “Hits” (gescande info welke gekoppeld kan worden aan een nummerplaat uit de databank) tot 90 dagen opgeslagen.

Informatie welke voor gerechtelijke doeleinden wordt gebruikt zal op een aparte cd-rom worden gebrand en bewaard en toegevoegd worden aan het gerechtelijk dossier.

 

Wat met uw privacy:

Enkel de door de korpschef aangeduide politiemedewerk(st)ers zullen toegang krijgen tot de data en de beelden van de camera’s.

Het cameratoezicht zal enkel gebruikt worden voor de wettelijke doeleinden beschreven in de WPA.

Het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) zal als onafhankelijke instelling ook instaan voor de controle op het gedegen en wettelijk gebruik van de camera’s.

Een eenvoudige vraag inzake de ANPR camera of vraag over mogelijke betrokkenheid kan via de Pz Dendermonde gebeuren via het algemene é-mail adres: pz.dendermonde.lik@police.belgium.eu of via het telefoonnummer van de Pz Dendermonde : 052 25 12 00

Een vraag rond inzage en/of rectificatie van informatie dient aan de Data Protection officer (DPO) te worden gericht. Het nazicht zal worden gedaan via het Controleorgaan op de politionele informatie.

De politiezone Dendermonde beschikt over een functionaris voor de gegevensbescherming/DPO die toezicht houdt op de naleving van de informatieveiligheid en de naleving van de verwerking van persoonsgegevens. Hij is bereikbaar via het é-mail adres:pz.denderschelde.dpo@police.belgium.eu