Oppompverbod uit alle waterlopen van het Ijzerbekken

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in de waterlopen van het IJzerbekken alarmerend laag. Daarom besliste gouverneur Carl Decaluwé, samen met het Provinciaal Droogteoverleg, om vanaf 10/07/2019 een captatieverbod voor dit gebied in te stellen.

Er mag geen water meer gecapteerd worden uit alle waterlopen van het IJzerbekken.

De zomerdroogte met de komende hogere temperaturen doet de nood aan beregening van de akkers sterk toenemen. Hierdoor werd er de laatste dagen veelvuldig water gecapteerd uit de polderwaters. De situatie op het terrein laat nu niet langer toe dat er nog water uit de polderwaters van het IJzerbekken wordt opgepompt. In twee situaties blijft beperkt capteren wel nog toegelaten: weidepompen voor drinkwater voor het eigen vee in de weide, en voor aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Politiebesluit

Artikel 1: Het is verboden water te capteren uit alle waterlopen in het IJzerbekken. 

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Artikel 2: Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro(*). of met één van deze straffen alleen.

Artikel 3: Dit besluit geldt vanaf 10 juli 2019 en blijft van kracht tot het wordt opgeheven bij politiebesluit.

(*) Deze bedragen worden vermenigvuldigd met 8, zoals bepaald in de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdécimes op de strafrechtelijke geldboeten.  

Handhaving

Politiezone Westkust zal controleren op het captatieverbod. Het verbod blijft geldig tot er voldoende signalen van herstel van de waterlopen zijn. Bij het uitblijven van betekenisvolle neerslag zijn bijkomende maatregelen mogelijk. Spaarzaam watergebruik blijft belangrijk.

Een actueel overzicht van de maatregelen en een interactieve kaart kan je raadplegen via www.west-­vlaanderen.be/waterschaarste.