Mandaat van de Korpschef lid

De effectieve leden worden verkozen voor een termijn dat samenvalt met de verdere duur van hun mandaat als korpschef.

De effectieve leden worden verkozen voor een termijn dat samenvalt met de verdere duur van hun mandaat als korpschef. Het lidmaatschap van de Vaste Commissie van de Lokale Politie wordt niet van rechtswege hernieuwd bij de hernieuwing, in voorkomende geval, van het mandaat als korpschef.

Het lid waarvan het mandaat van korpschef werd hernieuwd of waarbij het mandaat om andere redenen vrijkomt, blijft evenwel in functie tot een nieuw lid is verkozen.