Bestuursorganen

Het politiecollege en de politieraad zijn de bestuursorganen van de zone. De zonale veiligheidsraad draagt op zijn beurt bij tot een geïntegreerde werking van de organisatie. Aan het hoofd van de politiezone staat de korpschef. Hij staat in voor de dagelijkse leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het korps en wordt ondersteund door verschillende diensten. Het organogram geeft de organisatiestructuur van de politiezone weer. Binnen de zone is het overleg een belangrijk werkinstrument en het bijgevolg structureel ingebed in de organisatie.