Ondersteunende diensten

Verder zijn er binnen het korps nog administratieve ondersteunende teams:

Team Beleidsondersteuning & Communicatie
Het team Beleid en Communicatie staat o.a. in voor:

 • de ontwikkeling en opvolging van de interne en externe communicatiestrategie;
 • het beheren van de sociale media en de website van de zone;
 • de redactie van interne nieuwsbrieven;
 • het opstellen van het jaarverslag en Zonaal VeiligheidsPlan;
 • de organisatie van het secretariaat van de korpschef (opvolging agenda, briefwisseling, e-mails, …);
 • de voorbereiding dossiers politiecollege en politieraad;
 • de opmaak van notulen van beleidsvergaderingen (o.a. overleg staf, teamcoaches, vakbondsoverleg);
 • rapportering en advies aan de korpschef;
 • de perswoordvoering voor het korps en het opmaken van de  dagelijkse persberichten voor media en persmagistraat.

Telefoon +32 89 47 49 15
E-mail Neem contact op met deze politiedienst

 

Team Personeel & Organisatie

HRM is o.a. verantwoordelijk voor: 

 • de organisatie en beheer van in-, door- en uitstroom van personeel;
 • de coördinatie van en het beleid rond vormingen en opleidingen;
 • het beheer van de loonadministratie en diverse verlofstelsels;
 • de opvolging van ziektemeldingen, arbeidsongevallen en medische controles;
 • het beleid inzake welzijn en veiligheid (i.s.m. de interne preventieadviseur).

Planning is o.a. verantwoordelijk voor: 

 • de opmaak van de centrale dienstplanning van de verschillende teams en beurtrollen BT (volgens de vooraf vastgelegde principes en conform het personeelsstatuut).

 

Team LIF (Logistiek, ICT & Financiën)

Logistiek is o.a. verantwoordelijk voor: 

 • het beheer en onderhoud van de gebouwen; 
 • het beheer en onderhoud van het wagenpark;
 • het beheer en onderhoud van de overige werkingsmiddelen;
 • de bestelling en opvolging van de kledij van het personeel;
 • het verstrekken van hulp bij vervanging/herschikking van bureaumeubilair.

ICT is o.a. verantwoordelijk voor: 

 • het technisch beheer van alle telematica-apparatuur en -programmatuur van de zone (telefonie, radiofonie, informatica, camerabewaking en netwerken); 
 • het geven van advies omtrent aankopen van hardware of software (en ondersteunt zo in begrotingsopmaak en ICT-gerelateerde aankoopdossiers).

Financiën is o.a. verantwoordelijk voor: 

 • het beheer en opvolging van alle inkomsten en uitgaven van het politiekorps;
 • het toezicht op de procedurele uitvoering bij aankopen;
 • het opstellen en herzien van de jaarlijkse begroting en rekeningen;
 • een transparante weergave van de financiële toestand van het korps.