Politiecollege en -raad

Het politiecollege en de politieraad zijn de bestuursorganen van de zone. De zonale veiligheidsraad draagt op zijn beurt bij tot een geïntegreerde werking van de organisatie. Aan het hoofd van de politiezone staat de korpschef. Hij staat in voor de dagelijkse leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het korps en wordt ondersteund door verschillende diensten. Het organogram geeft de organisatiestructuur van de politiezone weer. Binnen de zone is het overleg een belangrijk werkinstrument en het bijgevolg structureel ingebed in de organisatie. Tevens neemt de zone als organisatie deel aan (boven)lokale initiatieven en/of samenwerkingen.

Politiecollege

In onze PZ Lanaken-Maasmechelen, oefent het politiecollege de bevoegdheden uit die samenhangen met de organisatie en het beheer van de lokale politie (bv.: het uitoefenen van het gezag over het korps en de korpschef, het opleggen van tuchtsancties, het doen van aankopen en aanbestedingen... ).

Het politiecollege is samengesteld uit de twee burgemeesters van de gemeenten Lanaken en Maasmechelen.

Het politiecollege staat in voor de bestuurlijke, dagdagelijkse werking van de politiezone en behandelt dossiers in de volgende materies:

 • algemene bestuurszaken
 • vastleggen van data en dagordes van andere overlegorganen (politieraad, zonale veiligheidsraad, BOC, CPBW)
 • lopende personeelszaken (loopbaanonderbrekingen,...)
 • goedkeuring van gewone werkingskosten
 • gunningsbeslissingen

Het politiecollege komt minstens één keer per maand samen. Door omstandigheden kunnen extra bijeenkomsten gepland worden.

Politieraad

Op 26 maart 2019 werd er een nieuwe politieraad geïnstalleerd. De raadsleden werden gekozen uit de twee gemeenteraden en zullen zich in hoofdzaak concentreren op de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps. Alle bevoegdheden inzake begroting, personeelsformatie en benoemingen behoren tot de bevoegdheden van de politieraad.

De politieraad komt minstens 4x per jaar samen en de zittingen zijn openbaar. De vergaderingen van de politieraad gaan telkens door in de raadzaal van het gemeentehuis te Maasmechelen.

De secretaris en de korpschef wonen de zittingen van de politieraad bij maar hebben, net als in het politiecollege, geen stemrecht.

Werking van de politieraad

Een belangrijk gedeelte van de bevoegdheden van de gemeenteraden (niet allemaal) zijn overgeheveld naar de politieraad in een meergemeentezone. Door de rechtspersoonlijkheid van de zone kan de politieraad de lokale politie effectief organiseren en beheren. De politieraad heeft bevoegdheden inzake begroting, personeelsformatie en benoemingen.

Zonale Veiligheidsraad

In elke politiezone wordt een Zonale Veiligheidsraad opgericht waarbinnen een systematisch overleg wordt georganiseerd tussen de burgemeesters, de procureur des Konings, de korpschef van de lokale politie en de bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie of zijn afgevaardigde.

De opdrachten van de Zonale Veiligheidsraad zijn de volgende:

 • het bespreken en de voorbereiding van het Zonaal Veiligheidsplan
 • het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie
 • het evalueren van de uitvoering van het Zonaal Veiligheidsplan

Samenstelling

 • Raf Terwingen - Burgemeester Maasmechelen, voorzitter
 • Marino Keulen - Burgemeester Lanaken
 • Guido Vermeiren - Procureur des Konings, parket Limburg
 • Robin Minten - Bestuurlijk directeur-Coördinator (Dirco) - Federale Politie - Coördinatie en Steundienst Limburg
 • Ronin Cox - Korpschef Politie Lanaken-Maasmechelen