Privacy

1. Algemeen

De politiediensten van de geïntegreerde politie (federale politie en lokale politiezones) dragen de bescherming van de privacy hoog in het vaandel en verwerken de ontvangen of verzamelde persoonsgegevens heel zorgvuldig. 

Dit beleid beschrijft in het algemeen de wijze waarop de politiediensten persoonsgegevens verwerken, en dit met inachtneming van de transparantieplicht voorzien in de wetgeving inzake gegevensbescherming.

De toepasselijke wetgeving ter zake is de volgende:

 • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR);
 • Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad;
 • de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt;
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (gegevensbeschermingswet).

Voor de operationele verwerkingen in het kader van een opdracht van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie: zie punt 5.3.

2. Wie zijn we?

Deze website is een geïntegreerde site van de federale politie en lokale politie. 

De federale politie, vertegenwoordigd door de Directie Politionele Informatie en ICT (DRI), is de algemene beheerder van de website. Bepaalde specifieke pagina's worden evenwel autonoom beheerd door verschillende directies van de federale politie en/of politiezones. 
 

3. Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, adres, identificatienummer, IP-adres, nummerplaat, enz. 
 

4. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt? 

We verzamelen en verwerken enkel de persoonsgegevens die ons toelaten om u te informeren en/of te antwoorden wanneer u een online formulier invult, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief of wanneer u op de pagina's van onze website surft.  

De volgende gegevens worden door deze website verwerkt: 

 • persoonlijke identificatiegegevens (bv.: naam, voornaam, adres, telefoonnummer enz.);
 • elektronische identificatiegegevens (bv.: IP-adres, cookies enz.);
 • persoonlijke details (bv.: geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit enz.);
 • gegevens over de interactie die u met ons heeft via onze website, toepassingen, e-mails enz.

Voor de operationele verwerkingen: zie art. 44/5 van de wet op het politieambt.

5. Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken we een onderscheid tussen deze verwerkt voor de raadpleging van de website enerzijds en overige politionele processen anderzijds.

5.1 gebruik van cookies voor de raadpleging van de website en/of het verstrekken van informatie

De belangrijkste doelstelling van deze website bestaat erin informatie te verstrekken aan de burger. Daarom is het gebruik van functionele cookies (na toestemming) noodzakelijk om te zorgen voor de goede werking, beveiliging en globale analyse van de website vanuit gerechtvaardigde belangen (cfr. cookiesbeleid voor meer info over de soorten cookies en de bewaartermijnen). 

5.2 verzamelen van contactgegevens via verschillende formulieren

Wanneer u de politiediensten contacteert via de website, dan moet u een reeks persoonsgegevens invullen zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enz.  

De politiediensten gebruiken uw persoonsgegevens om het doeleinde te bereiken waarvoor u uw gegevens verstuurde. Concreet betekent dit dat, wanneer u bijvoorbeeld, in het kader van een verzoek om inlichtingen, uw naam en adres meedeelt, deze gegevens niet zullen worden gebruikt voor andere doeleinden of om andere informatie te versturen, zoals een nieuwsbrief.  

NB: E-mails, met inbegrip van berichten afkomstig uit de contactformulieren op de website, worden gedurende 1 jaar bewaard in de e-mailarchieven. U kunt zich verzetten tegen deze archivering door in elk bericht waarop uw aanvraag betrekking heeft, aan te geven dat u dit bericht wilt laten verwijderen eens de aanvraag werd afgehandeld. 

Op de website zelf worden de gegevens eveneens gedurende maximum 1 jaar bewaard.  

5.3 het verzamelen van gegevens voor een politioneel proces
(m.a.w. in het kader van een opdracht van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie) 

De politiediensten gebruiken uw persoonsgegevens om het doeleinde te bereiken waarvoor u uw gegevens verstuurde, alsook om hun opdrachten van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie uit te oefenen.
De verwerking en bewaring van persoonsgegevens voor bestuurlijke en/of gerechtelijke doeleinden wordt geregeld door: 

 • de wet op het politieambt;
 • de wet op de geïntegreerde politie;
 • het Wetboek van Strafvordering; 
 • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.  

 

6. Bewaring van uw persoonsgegevens

Bij gebrek aan wetsbepalingen die een specifieke bewaartermijn bepalen, zoals de bepalingen voorzien in de wet op het politieambt, zullen de politiediensten uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden ingezameld.  

Bij wijze van voorbeeld, in de ministeriële omzendbrief PLP 40 betreffende de archieven van de lokale politie, worden een aantal bewaartermijnen vastgesteld. 

De bewaring van de gegevens volgens de politionele processen worden geregeld in de wet op het politieambt. (zie art. 44/9, art. 44/11/2, §6, art. 44/11/3, §4 en art. 44/11/3decies, §3)

7. Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

De beheerder van de website verwerkt de persoonsgegevens die na gebruik van de website worden verzameld. 

Omwille van technische redenen zijn de gegevens eveneens toegankelijk voor de Kanselarij van de Eerste minister, waar de website en de databank (Drupal) zich bevinden. 

In de regel worden de persoonsgegevens niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om de wettelijke verplichtingen na te leven of indien de gerechtelijke autoriteiten er uitdrukkelijk om vragen. 

Overeenkomstig sommige wettelijke verplichtingen kunnen de gegevens aan overheden, toezichtsorganen en andere derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld in geval van vermoeden en/of poging tot opsporen van strafbare feiten, indien de gebruiker de gebruiksvoorwaarden van de website overtreedt of om het beleid inzake verwerking van persoonsgegevens te vrijwaren.

De voorwaarden waarop de operationele gegevens of informatie al dan niet rechtstreeks toegankelijk, raadpleegbaar of meegedeeld kunnen worden, worden o.m. bepaald in de wet op het politieambt. (zie art. 44/11/7 t.e.m.art. 44/11/14) en overige wettelijke en reglementaire bepalingen.

8. Links naar websites van derden

Als u een link aanklikt op de site, dan komt u terecht op een website waar de federale politie niet verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens.  
 

9. Welke rechten heeft u en hoe kunt u ze uitoefenen?

9.1 Rechten van de betrokkenen

De betrokkenen (m.a.w. de personen wiens persoonsgegevens via de website worden verwerkt) beschikken over meerdere rechten: 

 1. recht op informatie: in het kader van de transparantieplicht zijn de politiediensten verplicht de betrokkene informatie te geven over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze webpagina beoogt daaraan tegemoet te komen. 
 2. recht op toegang: de betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die betrekking hebben op hem en die hij via de website aan de politiediensten meedeelde, in te kijken. 
 3. recht op verbetering: de betrokkene kan vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te actualiseren of te verbeteren. 
 4. recht op verwijdering: de betrokkene heeft het recht om onverwijld verwijdering te verkrijgen persoonsgegevens die betrekking hebben op hem. Dit recht is echter niet absoluut. 
 5. recht op intrekken van de toestemming: wanneer de verwerking van de persoonsgegevens berust op toestemming, kan de betrokkene te allen tijde zijn toestemming intrekken. Dit recht kan echter worden beperkt. 
   

Deze rechten variëren naargelang van de soort verwerking die via de website wordt uitgevoerd:

 • indien de verwerking bestaat uit het gebruik van cookies of het verzamelen van contactgegevens via een formulier, dan kan de betrokkene over alle voornoemde rechten beschikken (punten 1 tot 5);
 • indien de verwerking bestaat uit het verzamelen van gegevens voor een politioneel proces (opdracht van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie), dan beschikt de betrokkene enkel over de rechten vermeld in de punten 1 tot 3. 
   

9.2 Uitoefening van de rechten van betrokkenen

Het verzoek om uitoefening van deze rechten varieert eveneens naargelang van de soort verwerking die via de website wordt uitgevoerd:

 • indien de verwerking bestaat uit het gebruik van cookies of het verzamelen van contactgegevens via een formulier, dan dient het verzoek te worden gericht aan de politiediensten via het online privacy formulier;
 • indien de verwerking bestaat uit het verzamelen van gegevens voor een politioneel proces (opdracht van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie), dan dient het verzoek te worden gericht aan het Controleorgaan op de politionele informatie (C.O.C.). 

Het verzoek dient naar het volgende adres te worden verstuurd:

Controleorgaan op de politionele informatie    
Leuvenseweg 48  
1000 Brussel        
E-mail: info@controleorgaan.be

De gebruiker van de website kan zich overigens ook richten tot het C.O.C. indien hij niet tevreden is met het antwoord van de politiediensten. 
 

10. Rechtsmiddelen

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, kunt u een klacht indienen bij het Controleorgaan op de politionele informatie en beroep bij de rechter instellen, indien u van mening bent dat uw rechten niet worden nageleefd of dat een verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de wetgeving inzake gegevensbescherming. 
 

11. Beveiliging van de gegevens

De politiediensten ondernemen alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ze zorgen ervoor dat uw gegevens onder meer worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen. Om de beveiliging en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben de politiediensten technische en organisatorische maatregelen getroffen. 
 

12. Verwerkingsverantwoordelijke en DPO (Data Protection Officer)

12.1 Verwerkingsverantwoordelijke

Voor verwerkingen uitgevoerd door de Lokale Politie is de verwerkingsverantwoordelijke de lokale politiezone, vertegenwoordigd door de Korpschef van de politiezone.

12.2 DPO (Data Protection Officer)

Opmerkingen en klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens op de website van de lokale politiezone kunt u overmaken aan de DPO van de lokale politiezone.

Bijwerking van dit beleid

Dit beleid kan worden bijgewerkt en gewijzigd. Er wordt u dus gevraagd om het regelmatig te herlezen zodat u op de hoogte bent van de laatste bijwerkingen en wijzigingen.

Bescherming van persoonsgegevens

Ons bestuur hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met passende zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van de burgers omspringen. Dit doen we in lijn met de bepalingen uit onder andere:

 • de Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (hierna: “de Richtlijn”),
 • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: “de AVG”),
 • de Wet van 30-07-2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de Kaderwet”).

Het privacy-beleid van ons bestuur valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van ons bestuur.

Tot wie kunt u zich wenden met vragen?

De politiezone Voer en Dijle, Oude Nethensebaan 15 te 3051 Sint-Joris-Weert, is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris, enz die uw persoonsgegevens verwerkt wordt niet beschouwd als verantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacy-beleid en de genomen maatregelen kunt u terecht bij onze functionaris voor de gegevensbescherming, Stieve Put (DPO), via het e-mailadres pz.vodi.ict@police.belgium.eu

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Onze organisatie verwerkt uw persoonsgegevens om de opdrachten - zowel bestuurlijk als gerechtelijk -  van de politiezone te kunnen uitvoeren. De politiezone valt voor de verwerking van persoonsgegevens voor “opsporing en onderzoek” onder de voorschriften van de Richtlijn en de Kaderwet.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doeleinden door onze politiezone zijn wij onderworpen aan de richtlijnen uit de AVG.
De politiezone verwerkt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden.

Camerabewaking
Ons bestuur maakt gebruik van cameratoezicht op haar locaties en in haar gebouwen om haar eigendommen en die van haar bewoners, bezoekers en personeel te beschermen. 
De gegevensverwerking die als gevolg daarvan plaatsvindt, is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van ons bestuur tot beveiliging van personen en goederen. 
Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voor ze automatisch worden gewist, tenzij er een incident heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van het incident. Bij een incident kunnen de camerabeelden, binnen de wettelijke regels, ter beschikking worden gesteld aan andere diensten van politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met derden worden gedeeld, tenzij daartoe een (wettelijke) verplichting bestaat. Er worden geen geluidsopnamen gemaakt. 

Bepalingen in bijzondere wetgeving kunnen afwijkingen voorzien op bovenstaande regels.

Welke personen of welke categorieën van personen kunnen uw gegevens "ontvangen" (inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden van onze organisatie hebben toegang tot uw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Niet iedereen binnen de organisatie heeft toegang tot dezelfde informatie.

Voor de uitvoer van bepaalde taken doet het bestuur beroep op “verwerkers”. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van de politiezone persoonsgegevens verwerken.

Het bestuur sluit met deze verwerkers een protocol, een verwerkersovereenkomst of andere, voor de bescherming van de persoonsgegevens, overeenkomstig de bepalingen van de Richtlijn, de Kaderwet of de AVG.

Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?

Wij kunnen rechtstreeks bij u de gegevens opvragen, of wij verkrijgen uw gegevens via andere overheden. Dit gebeurt onder meer in het kader van de Wet op het politieambt van 5-08-1992 (hierna: “WPA”).

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om onze opdrachten uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de wetgeving ons hiertoe verplicht.

Wat zijn uw rechten?

Voor de persoonsgegevens die onze politiezone verwerkt over u in het kader van “voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid” heeft u het recht op informatie en inzage tot uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u de korpschef en/of de interne DPO contacteren.

De politiezone houdt tevens onder meer volgende documenten bij:

 • een lijst van de bevoegde politiemedewerkers die toegang hebben tot de bijzondere persoonsgegevens
 • een register van verwerkingsactiviteiten
 • logbestanden van gebruikte databanken
 • een register van inbreuken.

Verder heeft u het recht op:

 • informatie of en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt
 • inzage in de persoonsgegevens
 • verbetering of aanvulling van onjuiste gegevens
 • wissing van de persoonsgegevens
 • beperking van de verwerking van de persoonsgegevens
 • te worden meegedeeld dat u een klachtrecht heeft bij het onafhankelijk controleorgaan op de politionele informatie (hierna: “COC”)
 • recht om een kopie te ontvangen van de verwerkte persoonsgegevens

De politiezone stuurt u een ontvangstbewijs wanneer u aan haar een verzoek richt om uw rechten uit te oefenen. Het uitoefenen van uw rechten kan worden uitgesteld, geheel of gedeeltelijk wordt beperkt of achterwege gelaten. De politiezone documenteert in dit geval haar beslissing en weegt de noodzakelijkheid en evenredigheid van de maatregel af.

U kunt uw rechten ook laten uitoefenen door het COC, door het COC een verzoek te richten via deze contactgegevens:

Controleorgaan op de politionele informatie
Leuvenseweg 48
1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 549 94 20
Fax: +32 (0)2 549 94 49
Email: info@controleorgaan.be

In dat geval contacteert het COC de politiezone om de nodige verificaties te doen in uw naam. U ontvangt dan van het COC een bericht dat het deze verificaties deed, eventueel aangevuld met bepaalde contextuele informatie.

Uw rechten als betrokkene kunnen worden uitgesteld, geheel of gedeeltelijk beperkt of achterwege gelaten, wanneer uw persoonsgegevens door bvb. de inlichtingendiensten of veiligheidsdiensten aan de politiezone worden verstrekt.

a. Recht op intrekken toestemming

U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

b. Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, of u hebt inbreuken vastgesteld kan u zich wenden tot de het controleorgaan op de politionele informatie, via de vermelde contactgegevens.

Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

De Richtlijn en de AVG bepalen dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan uw persoonsgegevens mogen verwerkt worden. De politionele doeleinden zijn voornamelijk verankerd in wetgeving zoals de WPA, en omvatten bijvoorbeeld:

 • Taken van bestuurlijke politie zoals: handhaving van de openbare orde met inbegrip van de naleving van de politiewetten en -verordeningen, de voorkoming van misdrijven en de bescherming van personen en goederen;
 • Taken van gerechtelijke politie zoals: de misdaden, de wanbedrijven en de overtredingen op te sporen, de bewijzen ervan te verzamelen, daarvan kennis te geven aan de bevoegde overheden, de daders ervan te vatten, te arresteren en ter beschikking te stellen van de bevoegde overheid.

Deze opsomming is niet limitatief.

Indien het bestuur op basis van wetgeving uw gegevens verwerkt, is er geen toestemming nodig. Ook in uitvoering van contracten of voor het vrijwaren van uw vitaal belang is het niet nodig om uw toestemming te hebben.

Indien uw expliciete toestemming wel nodig is om een verwerking uit te voeren, zal deze aan u gevraagd worden. Dienstverlening van de politie omvat bijvoorbeeld:

 • aanvraag vakantietoezicht
 • bezoekersregistratie
 • gebruikersstatistieken van de website d.m.v. cookies

Deze opsomming is niet limitatief.

opgemaakt door VERA A.P.B. – laatste update 15/10/2018