Bestuursorganen

Als politiezone kan je niet zomaar zelf alle beslissingen nemen, overleg met de verschillende bestuursorganen is essentieel. In een meergemeentezone bestaan de bestuursorganen uit de politieraad en het politiecollege.

De politieraad

  • is het democratische wetgevend orgaan dat belast is met het beheer van de goederen en de inkomsten van de lokale politie.
  • wordt samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die deel uitmaken van de politiezone. Ze bestaat momenteel uit 19 verkozen politieraadsleden: 8 voor de gemeente Tervuren, 4 voor de gemeente Bertem, 3 voor de gemeente Huldenberg en 4 voor de gemeente Oud-Heverlee.
  • komt minstens 4 keer per jaar bijeen. De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar.

De politiesecretaris neemt eveneens deel aan de vergaderingen van de politieraad. Zij staat in voor het beleggen en het notuleren van de vergaderingen.

Het politiecollege

  • staat in voor het dagelijks beheer van het politiekorps en is belast met de organisatie en de werking van het lokale politiekorps.
  • heeft het recht op informatie van de korpschef over alles wat het lokale politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat.
  • wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten.
  • vergadert 1 keer per maand.

De korpschef en de politiesecretaris nemen eveneens deel aan de vergaderingen van het politiecollege. De politiesecretaris staat in voor het beleggen en het notuleren van de vergaderingen.

De zonale veiligheidsraad

In deze raad zetelen permanente leden, zijnde de burgemeester, de korpschef, de procureur des Konings (of vertegenwoordigd door een substituut van het parket) en de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie. De zonale veiligheidsraad kan daarnaast nog aangevuld worden met niet-permanente leden, zoals bijvoorbeel de gerechtelijke directeur-coördinator van de federale politie en diensthoofden van de politiezone. Samen beslissen zij op welke prioriteiten de lokale politie Tervuren zich moet toespitsen. Dat wordt neergeschreven in het zonaal veiligheidsplan. Daarnaast coördineren ze de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie.