Captatieverbod Limburg

De laatste 3 weken viel er in Vlaanderen en Limburg weinig of geen neerslag. De peilen en debieten
van de bevaarbare waterlopen zijn dalend. Op de Maas in onze provincie zijn de afvoeren
momenteel lager dan op hetzelfde moment in 2017 en 2018. Ook op de onbevaarbare waterlopen
zijn de debieten en peilen dalend en worden er op heel wat plaatsen erg lage peilen gemeten.
Nieuwe metingen uitgevoerd door de provinciale dienst Water en Domeinen bevestigen dit. Ook de
grondwaterstanden in de freatische (ondiepe) waterlagen zijn erg laag en in dalende lijn. Er wordt
de volgende dagen weliswaar neerslag voorspeld, maar onvoldoende om de lage afvoeren en peilen
te normaliseren.

Om de gevolgen van de waterschaarste zoveel mogelijk te beperken nemen de waterbeheerders
maatregelen. Voor de Maas, het Albertkanaal en de Kempische kanalen in Limburg vertaalt zich dat
in maatregelen zoals het stilleggen van de waterkrachtscentrales, het maximaal terugpompen aan
de sluis van Ham, het dichtzetten voor 50% van de watervangen voor natuur en landbouw,…

Op 5 juli werd voor enkele stroomgebieden in Limburg een lokaal captatieverbod uitgevaardigd. In
overleg met het Limburgs droogte-overleg wordt omwille van de aanhoudende droogte dit
captatieverbod verder gedifferentieerd uitgebreid.

Uitbreiding gedifferentieerd lokaal captatieverbod onbevaarbare waterlopen

In bepaalde stroomgebieden in Limburg staat het waterpeil dermate laag, dat
er kans is op zowel gezondheidsrisico’s als ecologische schade. Daarnaast
vergroot het dichtgroeien van beken (bij gebrek aan water) het risico op
overstromingen bij plotse hevige regenval. En tenslotte speelt ook het
domino-effect een rol: in gebieden stroomafwaarts (buiten Limburg) met een
alarmerend laag waterpeil zou capteren in hogerop gelegen gebieden
dezelfde nefaste gevolgen hebben.