Gebruik van camera's door Politie CARMA

Vaste en verplaatsbare camerabewaking

Politiezone CARMA beschikt over een aantal vaste bewakingscamera’s die zich in en rond de politiekantoren bevinden. Daarnaast kan de politiezone gebruik maken van beelden van vaste en tijdelijk vaste (die regelmatig op een andere plaats worden ingezet, afhankelijk van de noodzaak) camera’s van de gemeenten, die behoren tot de Politiezone CARMA. Er bestaat steeds een mogelijkheid voor de politie om de camerabeelden van elke soort camera in real time te bekijken.

Mobiel cameratoezicht

Naast het gebruik van (tijdelijk) vaste camera’s maakt de politie eveneens gebruik van mobiele camera’s. Zo worden drones ingezet tijdens manifestaties of grote evenementen (zoals carnavalstoeten) of voor het in kaart brengen van verkeersstromen of ongevallen. De zone maakt ook gebruik van bodycams.
Deze mobiele camera’s kunnen op verschillende locaties worden ingezet. Afhankelijk van de noodzaak kunnen camerabeelden in real time worden bekeken.

Veiligheid verhogen

Met dergelijk cameratoezicht wil Politiezone CARMA de veiligheid op straat verhogen en de pakkans van de daders vergroten. Camerabeelden laten de politiediensten toe om incidenten goed in te schatten en de ploegen op het terrein direct aan te sturen met het oog op snellere en adequate interventies. De beelden kunnen tevens gebruikt worden in het kader van strafrechtelijke bewijsvoering. Daarnaast werkt cameratoezicht ook preventief. Het helpt criminaliteit en overlast te voorkomen.

Gebruik van camerabeelden door de politie

De politie gebruikt camerabeelden enkel wanneer dit wettelijk is toegelaten. Tevens is er voldoende aandacht voor de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. Camerabeelden worden alleen in real time bekeken, wanneer dit operationeel noodzakelijk is om een overzicht te verkrijgen van de situatie en de interventieploegen correct te kunnen aansturen.

Opgeslagen beelden worden slechts bekeken wanneer dit noodzakelijk is voor een politioneel of gerechtelijk onderzoek. De bewaring van deze camerabeelden vindt plaats op een PC in een ruimte die slechts toegankelijk is voor politiemedewerkers.

Tevens hebben politiemedewerkers slechts één maand toegang tot de opgenomen beelden. Nadien worden de beelden wel nog bewaard, maar kan het bekijken alleen met toestemming van de procureur des Konings. De maximale bewaartermijn voor camerabeelden is één jaar. Dit kan worden verlengd wanneer ze deel uitmaken van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Waarschuwingsborden

Het begin van een cameragebied wordt telkens aangeduid met een bord (pictogram). Zo weet je altijd wanneer je een zone met camerabewaking betreedt. Ook de drone is voorzien van een pictogram en bij gebruik van een bodycam zal de politieambtenaar altijd waarschuwen wanneer hij start met filmen, tenzij de situatie dit onmogelijk maakt. 

Wettelijke rechtsgrond – respect voor je privacy

De regels omtrent de plaatsing en het gebruik ervan worden sinds 25 mei 2018 uitdrukkelijk geregeld door de Wet op het Politieambt. Deze wetgeving stelt dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de privacycommissie) niet (meer) bevoegd is voor dit politioneel cameragebruik, maar wel een specifiek overheidsorgaan, met name het Controleorgaan op de Politionele Informatie (het zogenaamde C.O.C.).

Toegang tot beelden?

De wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voorziet dat ieder persoon een verzoek kan indienen tot inzage van en rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens. Je kan hiertoe een verzoek tot toegang richten aan de functionaris voor gegevensbescherming via het privacyformulier op onze website.

Dit verzoek moet wel voldoende gedetailleerd zijn zodat wij de beelden kunnen lokaliseren en kunnen bepalen of toegang mogelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming zal bij het bepalen of het verzoek tot toegang kan worden ingewilligd immers steeds afwegen:

  • of de toegang tot de beelden de rechten en vrijheden van anderen niet in het gedrang brengt, en of;
  • de toegang al dan niet negatieve gevolgen zou hebben voor de veiligheid, de preventie en de opsporing of vervolging van strafrechtelijke feiten.
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 089 39 14 10.