Kan ik een proces-verbaal voor een verkeersovertreding betwisten?

Vind je dat de feiten waarvan je beschuldigd wordt niet correct? Dan kan je het proces-verbaal voor de verkeersovertreding betwisten. Ook bij onmiddellijke inningen kan je dit doen.

Wat is een proces-verbaal (pv) voor een verkeersovertreding?

Een proces-verbaal wordt opgesteld door een bevoegd persoon, meestal een politieagent. Een proces-verbaal informeert het Openbaar Ministerie (parket) over één of meerdere verkeersovertredingen, die niet via onmiddellijk inning kunnen worden geregeld. Een kopie van het proces-verbaal moet binnen de 14 dagen naar je verstuurd worden.

Het parket ontvangt het dossier en beslist wat ze zullen doen:

  • Er wordt een minnelijke schikking gevraagd
  • Je wordt opgeroepen om voor de politierechtbank te verschijnen
  • De zaak wordt geseponeerd

Wat is een onmiddellijke inning (OI)?

Een onmiddellijke inning is ook een proces-verbaal dat opgesteld wordt door een politieagent. Bij een onmiddellijke inning kan je meteen betalen voor de overtreding. Hoeveel dit is, hangt af van de strafbare feiten. 

Woon je niet in België of heb je geen vaste verblijfplaats in België? Dan moet je het bedrag onmiddellijk ter plaatse betalen. In dat geval wordt het onmiddellijk inningsdocument meteen aan je overhandigd. 

Woon je wel in België of heb je hier een vaste verblijfplaats? Dan krijg je het overschrijvingsformulier met het bedrag van de onmiddellijke inning per post opgestuurd.

In welke gevallen de boete via onmiddellijke inning kan worden betaald, is bepaald in het Koninklijk besluit van 19 april 2014. 

Hoe betwist je een onmiddellijke inning (OI)?

Bij het overschrijvingsformulier van de boete wordt ook een betwistingsformulier meegestuurd. Dit kan je online invullen ofwel ingevuld per post terugsturen. Op de kopie die je per post ontvangt staan de referentienummers van het pv en een unieke code waarmee je online kan inloggen. 

Betwist je de overtreding? Dan wordt het betalingsverzoek voor een maand opgeschort. Binnen die maand zal je een antwoord ontvangen of je bezwaar ontvankelijk is. Afhankelijk van het antwoord zal je de minnelijke som moeten betalen of niet. Je kan ook door het parket worden opgeroepen om uit te leggen waarom je bezwaar hebt. Je kan eenzelfde feit maximaal twee keer betwisten.

Op de website van FOD Justitie kan je een antwoord vinden op veel gestelde vragen over deze procedure.

Hoe betwist je een proces-verbaal (pv) voor een verkeersovertreding?

Samen met het proces-verbaal krijg je ook een antwoordformulier opgestuurd. Via dat formulier kan je je bezwaren aan de magistraat meedelen. Er zijn enkele bezwaren mogelijk:

  • Je betwist het strafbaar feit
  • Je geeft aan dat bepaalde elementen in je voordeel pleiten
  • Je verklaart dat jij niet de dader was van het strafbare feit op het moment van de vaststelling

Het correct ingevulde antwoordformulier stuur je terug naar diegene die het proces-verbaal opstelde of rechtstreeks naar de parketmagistraat. Die zal je betwisting onderzoeken en beslissen wat er moet gebeuren.

Bewijskracht van een vaststelling van een verkeersinbreuk

Elke politieagent of ander bevoegd persoon die onder artikel 3 van de wegcode valt, kan binnen zijn bevoegdheden overtredingen vaststellen en melden (behalve brandweerlieden en leden van de civiele bescherming). Of de bevoegd persoon nu alleen is of niet, zijn uniform draagt of niet, is niet van belang. 

Om een strafbaar feit te betwisten moet je het tegendeel bewijzen met alle middelen die volgens jou nuttig zijn. Dit kunnen getuigenissen, documenten, foto’s … zijn. De parketmagistraat zal aan de hand van je bewijs en aan de hand van de bevindingen van de persoon die het pv heeft opgesteld, nagaan of je al dan niet gerechtelijk wordt vervolgd.

Bron: https://www.secunews.be/nl/thema-s/verkeersveiligheid/5277-kan-ik-een-pv-voor-een-verkeersovertreding-betwisten-2?idU=2

 

Verkeerscontrole
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie CARMA via het contactformulier of telefonisch via 089 39 14 10.