Wijkwerking Mechelen

Frederik de Merodestraat 88

2800 Mechelen

 

De wijkwerking vormt de hoeksteen van onze gemeenschapsgerichte politiezorg. De lokale politie Rivierenland wil daarom komen tot een sterk uitgebouwde wijkwerking die, op basis van een grondige kennis van de wijken en in samenspraak met de inwoners en diverse andere partners, bijdraagt tot een veilige, leefbare woonomgeving voor iedereen.

De dienst wijkwerking bestaat uit 4 clusters:

 • Mechelen-Centrum
 • Mechelen-Noord
 • Mechelen-Zuid
 • Willebroek

Elke cluster bestaat uit medewerkers, allen "wijkagent", die samen de 18 wijken behartigen waarin het grondgebied van onze politiezone werd verdeeld. Aan elke cluster is tevens een wijkagent gekoppeld die gespecialiseerd is in de materie milieu en een wijkagent die gespecialiseerd is in de materies migratie, integratie en racismebestrijding.

Wijkagenten

De wijkagenten onderhouden nauwe contacten met de bevolking. Zij treden bemiddelend op en zijn zichtbaar aanwezig in het straatbeeld. Ze staan in voor de uitvoering van administratieve en gerechtelijke opdrachten, o.m. :

 • controleren van adresveranderingen, nazicht verblijf, ...
 • signaleren van incidenten in de wijk
 • bijstand verlenen aan gerechtsdeurwaarders en notarissen
 • aanwezig zijn bij manifestaties in hun wijk
 • toezicht uitoefenen op het naleven van de algemene bestuurlijke politieverordening
 • bemiddelen bij conflicten, aanmelden nakende probleemsituaties
 • onderhouden van contacten met de bevolking en met organisaties
 • toezicht in de buurt van de scholen
 • toezicht en melding van bouw- en milieuovertredingen
 • informeren van andere diensten binnen onze organisatie
 • uitvoeren van vakantietoezicht
 • toezicht op spijbelgedrag
 • onderhouden van contacten met andere partners in de wijk
 • ondersteuning aan gerechtelijke acties (oa huisjesmelkerij) in samenwerking met externe partners
 • bijstand verlenen aan controles van de RVA, Sociale Inspectie, ...
 • Indien nodig, opstellen gerechtelijke processen-verbaal
 • verkeerstechnische voorstellen formuleren naar interne dienst "mobiliteit"
 • uitvoeren van kantschriften, APO-dossier
 • participatie in wijk- en dorpszaken
 • informatieonderzoek op vraag van externe partners
 • partner in overlegmomenten binnen hun wijk

Zij fungeren eveneens als contactpersoon voor het onderwijs (lagere scholen) en voor personen extern onderwijs, in verband met radicalisering.

(voor middelbare scholen is het aanspreekpunt onze 'Overlastdienst')

Wijkagent milieu

De "wijkagent milieu" richt zich voornamelijk op het doen naleven van de bepalingen van de algemene bestuurlijke politieverordening, met de nadruk op beteugeling van:

 • sluikstorten
 • achterlaten van hondenpoep
 • vervuilen van de openbare weg.

Hij werkt hiervoor zeer nauw samen met de stedelijke en gemeentelijke reinigingsdienst.

Wijkagent migratie, integratie en racismebestrijding

De wijkagent migratie, integratie en racismebestrijding (MIR) richt zich voornamelijk op:

 • onderzoeken naar schijnhuwelijken
 • onderzoeken naar mensenhandel
 • onderzoeken naar samenwoonst