Over ons

Het werkingsgebied van lokale politie ZARA omvat de gemeenten ZAndhoven en RAnst.

De lokale politie verzekert op het lokale nieuwe de basispolitiezorg, meer bepaald alle opdrachten van de bestuurlijke en gerechtelijke politie die noodzakelijk zijn voor het beheer van de lokale gebeurtenissen en fenomenen op het grondgebied van de zone.

De lokale politie staat dus in voor de lokale veiligheid, voor de openbare orde en rechtshandhaving binnen de zone. Zij doet dit op basis van gemeenschapsgerichte politiezorg waarbij de burger centraal staat.

De kerntaken van de lokale politie zijn:

  • Handhaving van de openbare orde
  • Interventie
  • Lokale opsporing
  • Onthaal
  • Slachtofferbejegening
  • Verkeer
  • Wijkwerking

De korpsleiding van de politiezone ZARA wordt waargenomen door hoofdcommissaris Robert Verbist.

In een meergemeentezone zoals de politiezone ZARA, worden de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen, inzake de organisatie en het beheer van het korps, uitgeoefend door het politiecollege.

In meergemeentezones worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake organisatie en beheer van het lokale politiekorps uitgeoefend door de politieraad

De burgemeester van Ranst en burgemeester van Zandhoven zijn van rechtswege lid van de politieraad. De burgemeester van Ranst treedt op als voorzitter.

Verder bestaat de politieraad uit 10 gemeenteraadsleden uit Ranst en 7 gemeenteraadsleden uit Zandhoven.
De vergaderingen worden bijgewoond door de korpschef en genotuleerd door de secretaris.

De politieraad vergadert zo vaak als nodig, met een minimum van 4 maal per jaar.
De zittigen van de politieraad zijn in principe openbaar. De zittingen bestaan uit een openbare zitting en een geheime zitting. Het openbare gedeelte bevat alle algemene onderwerpen zoals aankopen, begroting,...
Agendapunten die over personen gaan en een rechtstreekse invloed hebben op hun privacy, zoals bevordering, ontslag,... worden behandeld in de geheime zitting.