Inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten

Wanneer verenigingen een fuif of event organiseren, kunnen ze onder bepaalde voorwaarden vrijwilligers inzetten voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten. Dit kan al dan niet gecombineerd zijn met de inzet van een professionele bewakingsfirma. De vereniging die vrijwilligers wil inzetten voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten moeten daarbij rekening houden met de voorwaarden en bepalingen van de wetgeving private en bijzondere veiligheid.

Voorwaarden

De bewakingsactiviteiten kunnen slechts onder het verenigingsregime worden uitgeoefend indien cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • de organiserende vereniging beoogt geen winstoogmerk en streeft een ander doel na dan de organisatie of het faciliteren van evenementen
 • de bewakingsactiviteiten worden uitgeoefend in het kader van een evenement of een occasionele dansgelegenheid
 • de personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet, zijn leden van de organiserende vereniging (of hebben een effectieve en aanwijsbare band)
 • het gaat uitsluitend om de uitoefening van activiteiten van statische bewaking van roerende en onroerende goederen en toezicht op en controle van het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van het evenement of de occasionele dansgelegenheid (bijv. fuif)
 • de personen die bewakingsactiviteiten uitoefenen mogen dit slechts sporadisch doen (bijgevolg kunnen professionele bewakingsagenten niet ingezet worden via het verenigingsregime zelf)
 • ze mogen dit enkel onbezoldigd doen, ze kunnen geen vergoeding in natura noch fooien ontvangen
 • een toestemming van de burgemeester werd, na advies van de korpschef van de lokale politie, bekomen

De personen die voor de bewakingsactiviteiten worden ingezet, moeten voldoen aan bepaalde persoonsvoorwaarden (zie art. 61 van wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid), de persoon moet o.a.:

 • minstens 18 jaar oud zijn;
 • niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf, zoals bedoeld in artikel 7 van het Strafwetboek of tot een gelijkaardige straf in het buitenland behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer;
 • niet tegelijkertijd lid zijn van een politiedienst of een inlichtingendienst, noch een functie hebben in een penitentiaire instelling, noch activiteiten uitoefenen van privédetective, van wapen- of munitiefabrikant of -handelaar of enige andere werkzaamheid uitoefenen
 • beantwoorden aan het profiel, zoals bedoeld in artikel 64 van wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid; 
 • niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter te laten;
 • niet tegelijkertijd deel uitmaken van een onderneming of van een interne dienst, vergund voor de uitoefening van bewakingsactiviteit "bewaking uitgaansmilieu" en van een andere niet-geassocieerde onderneming of interne dienst die vergund is voor andere activiteiten;
 • in de afgelopen drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde;

 

Hoe aanvragen?

Indien je als vereniging graag vrijwilligers wil inzetten voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten moet je onderstaand aanvraagformulier invullen en overmaken:

De aanvraag moet zes weken voor de aanvang van het evenement ingediend worden. Er moet immers heel wat heen en weer worden gecommuniceerd om de betrokken personen te screenen op onverenigbaarheden met de voorwaarden.

Voor meer informatie of vragen kan u terecht bij:

Commissaris Stijn Van den Bulck

Lokale Politie Lier

Paradeplein 1 - 2500 Lier

tel: 03/ 491 44 59

Email : Stijn.Vandenbulck@police.belgium.eu

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Lier via het contactformulier of telefonisch via 03 491 44 00 .