Onze missie, visie en waarden

Hier vind je onze missie, visie en waarden terug. 

Onze missie: 

De politiediensten waken over de naleving en dragen bij tot de bescherming van de individuele rechten en vrijheden, en tot de democratische ontwikkeling van de maatschappij. 

De lokale politie Lier verzekert op het lokale niveau de basispolitiezorg. Meer bepaald voert ze alle opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie uit die nodig zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op haar grondgebied. We verlenen ook onze medewerking aan sommige politieopdrachten van federale aard. 

De lokale politie Lier zorgt voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan iedereen. 

Onze visie

Onze visie in kernwoorden: 

 • Onze aanpak: Ketengericht, Informatiegestuurd en Flexibel 

 • Ons DNA: Nabij, Integer en Legitiem 

 • Onze werking: Duurzaam, Kwaliteitsvol en Mensgericht 

Lokale politie Lier, “Ook mijn politie!” 

Onze visie uitgeschreven: 

De politie Lier staat voor een ketengerichte, integrale en geïntegreerde aanpak van veiligheids - en leefbaarheidsproblemen waarbij optimaal en slim gebruikt gemaakt wordt van technologie, er een beroep gedaan wordt op moderne en efficiënte werkprocessen en - middelen. Er wordt gewerkt binnen een kader van een netwerkende politie samen met tal van partners en samen met de burgers om samen de best mogelijke veiligheidszorg aan te bieden. Via een informatiegestuurde politiezorg worden de juiste dingen op de juiste manier aangepakt en wordt er aanklampend dader- en fenomeengericht gewerkt. We houden de vinger aan de pols en passen ons aan aan een veranderende stad, criminaliteit en politiewezen. 

De politie Lier staat voor een echte nabijheidspolitie, dicht bij de burger en doorbreekt samen met partners mee de polarisatie in de samenleving. De lokale politie Lier ‘is ook mijn politie’! We leggen transparant verantwoording af aan onze overheden en aan de burger. De politie Lier staat voor een integere politie ter versterking van onze legitimiteit. 

De politie Lier is een duurzame en kwaliteitsvolle organisatie, richt zich zo efficiënt en effectief mogelijk in, vermijdt verspilling en staat voor een maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

De politie Lier is vooral een sterk team met bekwame collega’s die betrokken worden bij de besluitvorming. We leggen veel nadruk op welzijn en de work-life balance en zijn zeer mensgericht. Door coaching, het aanbieden van groeimogelijkheden en een permanente open feedbackcultuur maken we onze organisatie en medewerkers sterker. 

Onze waarden: 

8 kernwaarden zijn centraal in onze werking: Respect, flexibiliteit, professionalisme, open houding/ luisterbereidheid, naleven individuele rechten en vrijheden, loyaal tegen democratische instellingen, fierheid, partnerschap .        

      

Onze organisatiecultuur 

Onze zone is een sterke politiezone met een sterk team. Een goede organisatiecultuur is net zo belangrijk als een goede strategie om onze visie te bereiken en onze missie te volbrengen. 

Naast de waarden, kunnen we de beoogde cultuur samenvatten in drie slogans, die ook de voorbije jaren reeds gebruikt werden en nog steeds voldoende slagkracht en draagvlak hebben: 

‘We doen wat we beloven’ 

Namelijk we willen er alles aan doen om onze missie te volbrengen en om desnoods flexibel onze visie en strategie aan te passen. Door o.a: 

 • een efficiënte en effectieve politiewerking te bewerkstelligen, te streven naar kwaliteit en te trachten onszelf continu te verbeteren 

 • verspilling te vermijden 

 • te zorgen voor een transparante, legitieme politiewerking die verantwoording aflegt 

 • dicht bij de bevolking te staan, zichtbaar en aanwezig te zijn 

‘Praten werkt’ 

 • we zijn overtuigd van het belang van een transparante, open en goede communicatie en stellen een permanente feedbackcultuur voorop 

 • we treden steeds deëscalerend op en trachten mee de polarisatie te doorbreken 

 • inspraak en betrokkenheid wordt gestimuleerd en aangemoedigd 

‘Samen sterk’ 

 • we zijn een hechte, mensgerichte en open zone met een eigen identiteit en sterk verbindend gemeenschapsgevoel 

 • we gaan partnerschappen aan, werken ketengericht en gaan verzuiling tegen 

 • we zijn dienstbaar en integer en zorgen samen met onze partners en de burger voor veiligheid en leefbaarheid