Missie-Visie-Waarden

logo combi

Missie

De missie van de lokale politie ligt vast in de wet op de geïntegreerde politie die de structuur en werking bepaalt.

De lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst verzekert de basispolitiezorg, meer bepaald alle opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie die nodig zijn voor het beheren en beheersen van de lokale gebeurtenissen op het grondgebied van de drie gemeenten van de zone en in het bijzonder de fenomenen, zowel naar ordehandhaving als naar criminaliteitsbestrijding toe. Daarbij staat ze ook in voor het uitvoeren van sommige politieopdrachten van federale aard die al dan niet in dwingende richtlijnen worden geformuleerd en door een reservecapaciteit dienen te worden uitgevoerd.

De politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst waarborgt de overheden en de burgers een minimale gelijkwaardige dienstverlening over haar ganse gebied.

De lokale opdrachten worden aangepakt met de zeven basisfunctionaliteiten:

 1. Wijkwerking
 2. Onthaal
 3. Interventie
 4. Politionele slachtofferbejegening
 5. Lokale opsporing en lokaal onderzoek
 6. Handhaving Openbare Orde
 7. Verkeer

De diensten Interventie en Verkeer werden op 01/01/2012 samengevoegd tot de dienst Noodhulp & Project. De invulling van de diensten wordt dermate georganiseerd dat er zowel voor "interventie en algemeen toezicht" alsook voor "verkeer" steeds rekening wordt gehouden met de opgelegde normen.

Visie

Als fundamentele schakel in de veiligheidsketen bieden wij onder het gezag van onze overheden een kwalitatieve gemeenschapsgerichte politiezorg aan. Bijdragen tot een veilige en leefbare omgeving is onze zorg.

Waarden

 • Naleven en zich inzetten voor het doen naleven van de individuele rechten en vrijheden en van de waardigheid van elke persoon, in het bijzonder door een steeds doordacht en tot het strikt noodzakelijke beperkt gebruik van de wettelijke dwang.
 • Loyaal zijn tegenover de democratische instellingen.
 • Integer en onpartijdig zijn, de te handhaven normen eerbiedigen en zin hebben voor verantwoordelijkheid.
 • Bezield zijn door en blijk geven van een dienstverlenende ingesteldheid gekenmerkt door:
  • de beschikbaarheid;
  • de kwaliteit van ons werk;
  • het zoeken naar oplossingen binnen het kader van onze bevoegdheden;
  • de optimale aanwending van de adequate middelen;
  • de zorg voor de geïntegreerde werking van de politiediensten.
 • Vanuit wederzijds respect en waardering de interne relaties bevorderen en bijdragen tot het welzijn op het werk.