Alarmsysteem

Wie een alarminstallatie wil gebruiken, is er toe gehouden enkele wettelijke verplichte regels na te leven. Het KB van 25 april 2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2017) bepaalt de huidige regels vanaf 4 oktober 2007.

 

Toepassingsgebied

Is van toepassing op:

 • goederenalarmsysteem: alarmsystemen bestemd om misdrijven tegen goederen te voorkomen of vast te stellen (klassiek inbraakalarm)
 • personeelsalarmsysteem: alarmsystemen bestemd om misdrijven tegen personen te voorkomen of vast te stellen (hold-up knoppen)

 

Is niet van toepassing op:

 • Alarmsystemen die niet voorzien zijn van een buitensirene, buitenlicht of een meldsysteem
 • Goederenalarmsystemen die niet geïnstalleerd zijn in een onroerend goed.

 

Mag een gebruiker zelf een alarm installeren?

Elke persoon mag zijn woning beveiligen en een inbraakalarm installeren. Indien hij een alarmsysteem wil installeren voor derden moet hij een erkende beveiligingsonderneming zijn! Dit is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een activiteit uitoefent bestaande in de blijvende of tijdelijke levering aan derden van diensten van

 • Conceptie (ingenieur, architect, … dienen dus erkenning aan te vragen)
 • Installatie
 • Onderhoud of
 • Herstelling van alarmsystemen en alarmcentrales.

 

Mag een alarmsysteem rechtstreeks naar de politie of hulpdiensten bellen?

Neen. Tevens dien je zelf (of jouw meldkamer) steeds te verifiëren dat het om een echt alarm gaat alvorens de politie mag opgeroepen worden.

 

Aangifte alarmsysteem

De aangifte moet gebeuren via de website www.police-on-web.be. Bij problemen kan de dienst FEDICT gecontacteerd worden (0478/15.03.11, keuze 4, tussen 8u-18u). Indien je het alarmsysteem laat aansluiten op de meldkamer zorgt deze voor de aangifte.

De alarmcentrale en de interne alarmdienst zijn verantwoordelijk dat over elke systeem dat ze beheren volgende vermeldingen aan het meldpunt alarmsystemen worden doorgegeven:

 • naam/adres van de plaats van installatie van het alarmsysteem
 • telefoonnummer van de plaats van installatie
 • naam/adres en in voorkomend geval GSM-nummer en emaildres van de gebruiker
 • aard van het goed waar het alarmsysteem is geïnstalleerd
 • aard van het risico van de plaats
 • aard van het alarmsysteem: goederenalarmsysteem, mobiel of vast personeelsalarmsysteem
 • het gebruikersnummer
 • het alarmmeldnummer

 

Een gebruiker van een alarmsysteem (zowel goederen- als persoonsalarmsystemen) die niet aangesloten is bij een erkende alarmcentrale, dient binnen de 10 dagen na de ingebruikstelling van zijn alarmsysteem, dit aan te melden bij een meldpunt alarmsystemen. Hij moet alle verplichte informatie overmaken aan het meldpunt alarmsystemen. Ook wijzigingen van de informatie dienen binnen de 10 dagen te worden medegedeeld.

 

Onderhoudsplicht voor de gebruiker

De gebruiker is verantwoordelijk dat zijn alarmsysteem jaarlijks wordt onderhouden:

 • door zichzelf
 • hij kan een beroep doen op een beveiligingsonderneming

Noot: indien door een beveiligingsonderneming, levert deze na elk onderhoud een schriftelijk attest af waaruit blijkt dat de controles die het onderhoud uitmaken wel degelijk uitgevoerd werden.

Het jaarlijks onderhoud blijft bestaan, maar er is geen wettelijke verplichting meer om een contract af te sluiten dat voorziet in een jaarlijks onderhoud door een erkende beveiligingsonderneming.

Opmerking: Aan een alarmsysteem mogen geen componenten aangesloten zijn die de doeltreffende tussenkomst van de hulpdiensten kunnen hinderen, of die letsels kunnen toebrengen.

 

Technische bepalingen

 • De buitensirene mag bij elk alarm maximum 3 minuten en enkel bij sabotage van het alarmsysteem maximum 8 minuten geluidsignalen produceren.
 • Indien een buitensirene, dan is een buitenlicht verplicht.
 • Indien het alarm NIET het gevolg is van een binnendringing of poging daartoe kan elke politieambtenaar het buitlicht/sirene met alle middelen neutraliseren of laten neutraliseren.

Indien het gebouw gebruikt wordt als woning, mag dit gebouw niet worden betreden zonder de toestemming van de bewoner of contactpersoon.

 

Kwaliteitssystemen

Kwaliteitsvolle systemen zijn voorzien van een label. Dit is ofwel de aanduiding ‘MIBZ’ (gevolgd door 8 cijfers) ofwel de aanduiding ‘INCERT’

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Wetteren Laarne Wichelen via het contactformulier of telefonisch via 09 369 00 25.