bewakingscamera's

Bij het plaatsen van camera’s moet er voldaan worden aan een aantal wettelijke voorschriften. Alles staat omschreven in de wet van 21 maart 2007. De wet legt de bezitter van bewakingscamera’s op om:

  • de bewakingscamera’s aan te geven.
  • Een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden.
  • Een pictogram aan te brengen aan de ingang van de bewaakte plaats.

 

Welke camera’s?

De camerawet is van toepassing op de bewakingscamera’s, hetgeen betekent dat ze enkel betrekking heeft op de camera’s die worden geïnstalleerd en gebruikt voor het toezicht en de bewaking van plaatsen, meer bepaald om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen.

 

Videoparlofoon

Indien een dergelijk systeem van loutere identificatie van de persoon die aanbelt door een particulier wordt aangewend met het oog op persoonlijk of huiselijk gebruik is dit noch aan de camerawet noch aan de privacywet onderworpen. Om van deze uitzondering  te kunnen genieten moet het videoparlofoonsysteem geïntegreerd zijn in het aanbelsysteem, in de onmiddellijke omgeving van de deur geplaats zijn en mogen de beelden niet opgenomen worden. In dit geval moet er geen pictogram geplaatst worden of een aangifte gebeuren.

 

Wie moet dit toepassen?

  • De particulier die een camera plaatst om de ingang van zijn huis of de tuin rond zijn huis te bewaken;
  • De zaakvoerder van een winkel die een bewakingscamera plaatst om de etalage of de winkelrekken te bewaken;
  • De ondernemingen die camera’s plaatsen om hun gebouwen te beschermen tegen diefstal, beschadiging, inbraak, ...
  • Enige uitzondering: de natuurlijke persoon die aan de binnenkant van zijn privéwoning een bewakingscamera plaatst, voor persoonlijke en huiselijke doeleinden.

 

Uw bewakingscamera’s aangeven

De aangiften moeten elektronisch worden ingediend via www.aangiftecamera.be.

Wanneer?

• Voor de inwerkingstelling van uw bewakingscamera’s

• de aangifte moet jaarlijks worden geactualiseerd en gevalideerd.

Hoe krijgt u toegang tot de toepassing?

• Met uw e-ID of itsme

• Met een burgertoken

• Met een unieke veiligheidscode via een mobiele app

Door wie?

• Door de verwerkingsverantwoordelijke. Dit is de persoon die beslist heeft om camera’s te plaatsen en die de doeleinden ervan bepaalt.

• De installateurs van bewakingscamera’s zijn niet verantwoordelijk voor de aangifte van hun klanten.

 

Een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden

Er moet een register dat uw beeldverwerkingen beschrijft ter beschikking worden gesteld van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de politiediensten.

Wanneer?

Vanaf de inwerkingstelling van uw bewakingscamera’s

Hoe?

Het register moet een geschreven vorm aannemen. Het kan elektronisch of handgeschreven zijn.

Door wie?

Door de verwerkingsverantwoordelijke. Dit is de persoon die beslist heeft om camera’s te plaatsen en die de doeleinden ervan bepaalt.

Waarom?

Wanneer de Gegevensbeschermingsautoriteit dit vraagt, moet het register haar ter beschikking worden gesteld. De politiediensten kunnen eveneens vragen om toegang te hebben tot dit register.

Wat moet het register omvatten?

De informatie in het register moet overeenkomstig de Europese Verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) en de camerawet zijn;

1. de naam en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke, de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor

de gegevensbescherming;

2. de wettelijke basis voor de verwerking (wet van 21 maart 2007) en de doeleinden ervan;

3. de vermelding van het type plaats (al dan niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats);

4. de technische beschrijving van de bewakingscamera’s en, indien het gaat om vaste bewakingscamera’s, hun locatie, in voorkomend geval aangegeven op een plan;

5. indien het gaat om tijdelijke of mobiele bewakingscamera’s, de beschrijving van de zones die door deze bewakingscamera’s worden bewaakt en de gebruiksperiodes;

6. de informatiewijze met betrekking tot de verwerking (pictogram, aangifte, ...);

7. de plaats voor het verwerken van de beelden;

8. het feit dat het bekijken in real time al dan niet wordt georganiseerd en, in voorkomend geval, de manier waarop dat wordt georganiseerd;

9. een beschrijving van de categorieën van gefilmde personen en van de categorieën van persoonsgegevens (voornamelijk beelden);

10. de categorieën van ontvangers van persoonsgegevens;

11. doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie;

12. de bewaartermijn van de gegevens (maximum één maand);

13. een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, meer bepaald maatregelen die worden genomen om de toegang door niet-gemachtigde personen te verhinderen en maatregelen die worden genomen in het kader van de mededeling van gegevens aan derden;

14. Wanneer het gaat om bewakingscamera’s gericht op de perimeter van een besloten plaats die een bijzonder risico voor de veiligheid vormt (artikel 8/2 van de camerawet), bevat het register ook, in voorkomend geval, het positief advies van de bevoegde gemeenteraad.

Deze informatie moet steeds up-to-date zijn, dit wil zeggen dat de gegevens die erin opgenomen zijn, steeds juist moeten zijn.

 

Het pictogram

U moet een pictogram aanbrengen aan de ingang van de bewaakte plaats. Aan de hand van dit pictogram worden de betrokken personen geïnformeerd dat zij worden gefilmd.

Wanneer?

Vanaf de inwerkingstelling van uw bewakingscamera’s

Welk materiaal en welke afmetingen?

Type plaats

Afmetingen

Materiaal

Voor het publiek

toegankelijke besloten

plaats waarvan de toegang

niet wordt afgebakend door

een onroerend bouwwerk

(bijvoorbeeld: grote open

parking)

 

0,60 x 0,40 m

aluminiumplaat van

minstens 1,5 mm dikte

Voor het publiek

toegankelijke besloten

plaats waarvan de toegang

wordt afgebakend door

een onroerend bouwwerk

(bijvoorbeeld: winkel)

 

(0,60 x 0,40 m

OF)

A4

OF

0,15 x 0,10

 

aluminiumplaat van

minstens 1,5 mm dikte

of geplastificeerde

sticker

 

Niet voor het publiek

toegankelijke besloten

plaats (voorbeeld:

privéwoning, appartementsgebouw)

 

(0,60 x 0,40 m

OF

A4

OF)

0,15 x 0,10

 

aluminiumplaat van

minstens 1,5 mm dikte

of geplastificeerde

sticker

 

 

 

Welke vermeldingen?

1. “Camerabewaking – Wet van 21 maart 2007”;

2. de naam van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking en, in voorkomend geval, van zijn vertegenwoordiger, bij wie de betrokken personen de rechten bedoeld in de GDPR kunnen uitoefenen;

3. het postadres en, in voorkomend geval, het e-mailadres of het telefoonnummer, waarop de verwerkingsverantwoordelijke of zijn vertegenwoordiger bereikt kan worden;

4. in voorkomend geval, de gegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming (DPO);

5. in voorkomend geval, de website van de verwerkingsverantwoordelijke, waar de betrokken personen alle informatie over de beeldverwerking door middel van deze bewakingscamera’s kunnen raadplegen.

 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Wetteren Laarne Wichelen via het contactformulier of telefonisch via 09 369 00 25.