Team nabijheidspolitie

Het team nabijheidspolitie bestaat uit de volgende subteams:

- Team wijk

- Team jeugd en gezin

- Team verkeer

- Team bestuurlijke politie

Verkeer  

Het team verkeer streeft naar een doelmatig en doelgericht verkeersbeleid op vlak van :

- Verkeerspreventie

- Uitvoeren van verkeersanalyses

- Interne/externe communicatie en overleg

- Verstrekken van adviezen aan o.a. verkeerscommissies

Wijk  

De wijkpolitie is de motor en het speerpunt van onze politie Lanaken en Maasmechelen hebben elk een wijkteam. Deze teams zijn het visitekaartje van onze politie en doorgaans het eerste aanspreekpunt voor onze klanten (bevolking) en overheden (burgemeester, bestuur en administratie, partners, …).  Onze wijkinspecteur is zichtbaar, aanspreekbaar, contacteerbaar en actiegericht aanwezig en beschikbaar in zijn wijk  De wijkinspecteur werkt nauw samen met de andere functionaliteiten in het korps via georganiseerd en permanent overleg en met welomschreven opdrachten. Extern bouwt hij aan partnerschappen met tal van instanties en diensten. Maatschappelijke veiligheid is enkel realiseerbaar mits een gedeelde verantwoordelijkheid met alle partners op het terrein.  De wijkinspecteur zal ook maximaal inzetten op het gebruik van sociale media (Facebook, Twitter, WhatsApp, …) in de uitoefening van zijn functie.  Het wijkteam Maasmechelen telt 9 wijkinspecteurs. Het wijkteam Lanaken bestaat uit 5 wijkinspecteurs. Elk team kan rekenen op 1 inspecteur voor de opvolging en afhandeling van de kantschriften.  

Jeugd en gezin  

De medewerkers van het team jeugd en gezin bezitten expertise inzake :  Minderjarigen  Intrafamiliaal geweld  Slachtofferbejegening

Bestuurlijke handhaving

Dit is het geheel van preventieve en repressieve bestuurlijke maatregelen die kan verhinderen dat de (georganiseerde) criminaliteit zich, verdoken onder legale activiteiten, in onze maatschappij kan vestigen. 

Enkele voorbeelden van bestuurlijke aanpak:

- gemeentelijke administratieve sancties

- het intrekken of weigeren van vergunningen

- het sluiten van etablissementen

- moraliteitsonderzoek