Drankencafés

Wat zijn de stappen die u moet volgen wanneer u een openbare drankgelegenheid of een andere voor het publiek toegankelijke instelling wilt openen?

Drankencafés

Opening en beheer van een café of een andere voor het publiek toegankelijke inrichting.

Het nieuwe algemene politiereglement, dat op 8 maart 2010 is goedgekeurd, stelt de procedure vast voor de opening en het beheer van een café of andere voor het publiek toegankelijke instellingen. Voor de opening van dit soort zaken is de toestemming van de burgemeester vereist. Deze laatste neemt een beslissing op basis van een dossier dat een hele reeks documenten bevat: een attest van goed gedrag, leven en zeden, een attest van toegang tot het beroep, een preventieverslag van de brandweer, het informatieve bericht van de plaatselijke politie en het bewijs van een burgerlijke en objectieve aansprakelijkheidsverzekering. De statuten introduceren ook de verplichting om een geluidsbegrenzer te installeren voor instellingen waar versterkte muziek zal worden afgespeeld. In de artikelen 99 en volgende wordt deze procedure uitdrukkelijk gespecificeerd.

Concreet betekent dit dat elke koper of toekomstige eigenaar van een café een vergunningsaanvraag moet indienen (in te dienen bij het politiebureau van Komen-Waasten). Dit officiële verzoek wordt gedaan met behulp van het enige formulier dat beschikbaar is in de kantoren van de lokale overheid en de politiebureaus. Bij het indienen van het formulier wordt aan de aanvragers een document overhandigd waarin alle stappen van de procedure worden uitgelegd.

In het geval van rechtspersonen (BVBA of NV) zijn de statutaire vertegenwoordigers verplicht de aanvraag in te dienen. Een kopie van de statuten van de vennootschap zal bij de aanvraag tot toelating worden gevoegd. Een kopie van de statuten van de onderneming moet bij de vergunningsaanvraag worden gevoegd.

De stad is gevoelig voor het feit dat de huurders een zekere continuïteit in de activiteit van de vestiging willen waarborgen. Daarom moedigen zij kopers en toekomstige huurders aan om hun dossier zo snel mogelijk in te dienen, d.w.z. zodra het besluit om een vestiging te openen is genomen. De Stad zorgt voor de volledige afhandeling van de aanvragen die binnen de gestelde termijnen (20 kalenderdagen) worden ingediend.

Artikel 99 voert ook de verplichting in om een vergunning te verkrijgen voor alle personen die in deze inrichtingen moeten werken. Deze toestemming moet worden gegeven voorafgaand aan elke dienst, al dan niet tegen betaling. Deze toestemming moet vóór elke dienst, al dan niet tegen betaling, worden gegeven. Het artikel is vooral gericht op obers, barmannen, DJ's, enz. Dit is een vereenvoudigde toepassing die bedoeld is om de moraal van de personen die diensten verlenen in deze instellingen te controleren. Om toestemming te krijgen, zullen zij een certificaat van goed gedrag, leven en zeden bij hun verzoek om toestemming voegen en een informatieve kennisgeving ondertekenen met betrekking tot de geldende wet- en regelgeving op het gebied van openbare veiligheid en rust.

Wat zijn de risico's voor degenen die niet aan deze verplichtingen voldoen? Bij overtredingen of overtredingen van het algemene politiereglement kunnen boetes (van 100 tot 250 euro) worden opgelegd op basis van rapporten van politieagenten of vredeshandhavers. Deze boetes worden vastgesteld door de provinciale sanctioneringsambtenaar.

Het machtigingsformulier is online beschikbaar.

Als u vragen wilt stellen over de procedure voor het openen van een café of over een ander deel van de RGP, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail of telefonisch op 056/55.00.34.

Ter herinnering, de certificaten van goed gedrag, leven en zeden (voor personen die in Komen-Waasten woonachtig zijn) kunnen bij de gemeente worden opgevraagd.