Milieuambtenaren

Wie zijn de milieuambtenaren en wat is hun rol?

Milieu: Wat zijn de missies van de milieuambtenaren?

In het Waalse Gewest wordt jaarlijks 6000 ton zwerfvuil op straat gegooid. Dit levert een jaarlijkse factuur op van meer dan 100 miljoen euro, verdeeld over het Gewest en de gemeenten. De gemeente Komen-Waasten heeft te maken met het probleem van milieuonvriendelijke activiteiten die indruisen tegen de inspanningen om ons milieu te beschermen; de gemeenschappelijke uitgaven als gevolg van "onreinheid" bedragen 250.000 euro per jaar!

Om de strijd tegen de milieucriminaliteit op te voeren, heeft de Waalse regering het decreet van 5 juni 2008 betreffende het onderzoek, de opsporing, de vervolging en de bestraffing van milieudelicten en de herstelmaatregelen aangenomen. Deze tekst biedt een uniform kader voor de bestrijding van dergelijke delicten en vormt een belangrijke stap voorwaarts op dit gebied. Het legt het principe "de vervuiler betaalt" vast. Het deelt milieudelicten in vier categorieën in op basis van de ernst ervan en voert doeltreffende, evenredige, afschrikkende en geharmoniseerde sancties in voor heel Wallonië.

Dit decreet is een belangrijke troef voor gemeenten die actief willen optreden tegen milieudelicten. Dankzij de subsidies waarin deze tekst voorziet, heeft de gemeente Comines-Warneton twee ambtenaren voor de aangifte van milieudelicten in dienst genomen. Het zijn Geoffrey PANNECOUCQUE en Benoît BERNARD. Deze laatste zijn belast met het opsporen, registreren, vervolgen en bestraffen van milieudelicten op het gemeentelijk grondgebied. Zij hebben in dit verband dezelfde bevoegdheden als een gerechtelijke politieagent. De ambtenaren fungeren als doorgeefluik tussen de gemeente en de burger in een poging om de gemeente nog aangenamer te maken.

Het is belangrijk om te vermelden dat zwerfvuilstortplaatsen weliswaar een van de belangrijkste aandachtspunten van de milieuambtenaren zijn, maar dat zij ook bevoegd zijn voor vele andere milieuaangelegenheden, bijvoorbeeld: geluidsbeheersing, milieuvergunningen, milieuwetgeving, enz.

Wanneer een inbreuk wordt vastgesteld, kan het personeel, voordat er een verslag wordt opgesteld, een waarschuwing geven met een termijn voor regularisatie. Het doel van dit mechanisme is prioriteit te geven aan preventie, dialoog en het zoeken naar oplossingen.

Het decreet voert een systeem van directe sancties in om de strijd tegen bepaalde misdrijven die het leven van de burgers vergiftigen en die meestal ongestraft worden gepleegd (het gooien van een blikje of een sigarettenpeuk op straat, het verbranden van afval in de open lucht, enz.) Wanneer een van deze overtredingen wordt ontdekt, kunnen de functionarissen de overtreder onmiddellijke betaling van een transactie aanbieden, op voorwaarde dat de overtreding geen onmiddellijke schade aan anderen heeft toegebracht.

Wanneer een verrichting niet wordt afgesloten, kan de procureur des Konings op basis van het verslag van de opsporingsambtenaren beslissen om een strafrechtelijke procedure in te leiden die kan leiden tot een gevangenisstraf en/of een boete van 1 tot 10.000.000 euro, afhankelijk van de ernst van het delict.

Als het openbaar ministerie besluit om niet te vervolgen, is het aan de sanctionerende ambtenaar om te beslissen of hij een administratieve boete (gewestelijk of gemeentelijk) oplegt van maximaal 100.000 euro.

De lokale politie heeft ook expertise in het opsporen van milieudelicten. Het is als partners dat politie en agenten op het terrein samenwerken voor een beter milieu.

Een schone stad in een kwaliteitsvolle omgeving is een zaak van iedereen.

De bestrijding van milieucriminaliteit is de taak van de rapporterende ambtenaren.

Contacten :

Benoît BERNARD, milieuambtenaar

Geoffrey PANNECOUCQUE, milieuambtenaar

Tel : 056/55.00.74

Mail : ace@villedecomines-warneton.be

Benoît BERNARD Geoffrey PANNECOUCQUE