Stadsbewakingscamera's

Lier is een aangename stad om er te wonen, werken en winkelen. Lier kent echter ook problemen waarmee alle  centrumsteden worden geconfronteerd, denken we bijvoorbeeld aan bepaalde vormen van overlast. Camera’s kunnen het opsporen van daders vereenvoudigen en eventueel bewijsmateriaal aanreiken.

Op verschillende locaties in onze stad staan stadsbewakingscamera’s opgesteld om zo de politie te helpen o.a. overlast te bestrijden, misdrijven te voorkomen en daders van misdrijven te vatten.  

Toepasselijke wetgeving 

De camera’s die de politie gebruikt, vallen onder de regeling van de wet op het politieambt (WPA) en niet onder de camerawet. De WPA voorziet dat politiediensten camera’s kunnen gebruiken in kader van al hun opdrachten. Het basisprincipe is steeds gebruik op zichtbare wijze, d.w.z. niet heimelijk. De lokale politie Lier  mag op het openbaar domein zichtbaar camera's plaatsen en gebruiken na voorafgaande toestemming van de gemeenteraad. 

  

Ook zijn er enkele onafhankelijke controle-instanties (de Data protection officer van de PZ Lier, de gegevensbeschermingsautoriteit, het controleorgaan op politionele informatie en de Vlaamse Toezichtscommissie zijn de voornaamste actoren) die nagaan of alles correct verloopt. 

 

Camera's in je straat 

  

Heb je vragen over de stadsbewakingscamera's in je straat? Ben je bezorgd dat bijvoorbeeld je woonkamer gefilmd wordt of heb je andere vragen? Je kan je hiervoor altijd wenden tot onze politiezone en onze data protection officer (pz.lier@police.belgium.eu).