Ondertekening scholenprotocol

Op maandag 27 maart ondertekenden een 10-tal vertegenwoordigers van de middelbare scholen op het grondgebied van de politiezone Balen-Dessel-Mol, de korpschef en de campusflik van de lokale politie en de procureur des Konings van het parket Antwerpen-afdeling Turnhout het nieuwe "scholenprotocol".

Ondertekening scholenprotocol

Het scholenprotocol is een engagementverklaring om samen een veilige schoolomgeving te creëren en te behouden en norm overschrijdend gedrag in en rond de scholen efficiënt aan te pakken en op te volgen. Hierdoor kan er sneller ingegrepen worden bij problematische situaties. 

Afspraken over veiligheid in en rond de scholen 

In het scholenprotocol zijn afspraken opgenomen over het melden van ‘als misdrijf omschreven feiten’ (drugs, diefstal, bedreigingen, ...) aan de lokale politie en het jeugdparket. Het kan gaan om incidenten die plaatsvinden in de school, in de omgeving van de school of tijdens schooluitstappen. 

Scholen melden de feiten aan de politie, waarbij ook de "Campusflik" als belangrijk aanspreekpunt fungeert die op zijn beurt de communicatie naar het jeugdparket verzorgt. De jeugdmagistraat “scholen” en de parketcriminoloog/ casemanager nemen het dossier op en beslissen over het verder onderzoek. Het parket zal de school en het CLB ook feedback geven over de eindbeslissing.