Missie, visie en waarden

De lokale politie heeft als opdracht om de leefbaarheid en de veiligheid in de zone te verbeteren. Waar staan we voor en hoe gaan we te werk?

wijkwerking

Waar staan we voor?

Onze politiezone streeft een maximale veiligheid na voor alle burgers op alle mogelijke lokale fenomenen. Dit streven is verwoord in onze missie en visie.

Missie

Als lokale politie dragen we bij tot verhoging van een veilige en leefbare samenleving door het aanbieden van een kwaliteitsvolle gemeenschapsgerichte politiezorg.

Visie

Komen tot een democratisch en legitiem functionerende politie die haar wettelijke taken doeltreffend en doelmatig uitvoert in samenwerking met onze partners om zo een lokaal geintegreerd veiligheidsbeleid te realiseren.

Hoe gaan we te werk?

In het streven naar een veiliger Balen-Dessel-Mol is het belangrijk dat we weten wat er leeft en speelt in de samenleving. Op basis van lokale criminaliteitscijfers en bevolkingsonderzoeken bepalen we waar we aan willen werken. Samen met onze partners werken we een lokaal geïntegreerd veiligheidsbeleid uit.

Zonaal veiligheidsplan

In het zonaal veiligheidsplan, ook wel beleidsplan, staat omschreven aan welke strategische doelstellingen we de komende jaren willen werken. Het gaat om de aanpak van lokale veiligheidsfenomenen zoals bijvoorbeeld woninginbraken, drugshandel en verkeersveiligheid. Het plan omvat ook de capaciteit van ons korps, die er voor moet zorgen dat vooral de lokale opdrachten op elk moment kunnen worden uitgevoerd. Het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 vind je hier.

Lokaal politiebeleid

Voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid en meer bepaald voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan, staat elk politiekorps onder gezag van een politieraad en een politiecollege. De korpschef staat verder in voor de leiding, organisatie en verdeling van de taken binnen het korps.